04 maj 2020

Krispaket för jobb och omställning

Regeringen presenterar nu ett nytt krispaket för jobb och omställning. Det innfattar bland annat en förstärkt a-kassa, slopat fribelopp i CSN, fler platser på universitet och högskolor och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring

 • Kraven på vem som kan få a-kassa föreslås sänkas tillfälligt.
 • Taket och grundbeloppet i a-kassan föreslås höjas tillfälligt.
 • De sex karensdagarna bör slopas tillfälligt
 • A-kassorna föreslås tillföras medel för sin handläggning

Mer aktiv arbetsmarknadspolitik

 • Ökade medel föreslås till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program.
 • Perioden som en person kan ha en extratjänst, ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb föreslås förlängas med ytterligare ett år, för de som redan har det.
 • Maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet föreslås också förlängas från sex till tolv månader.
 • Bidrag till kommuner föreslås för fler sommarjobb till ungdomar
 • Medel för gröna jobb föreslås för att möjliggöra subventionerad anställning inom främst natur- och skogsvård.

Fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor

 • För att öka möjligheterna att studera på universitet och högskola föreslås antalet platser utökas.
 • Ökade medel föreslås för att stärka kapaciteten och utveckla arbetet med distansundervisning vid universitet och högskolor.
 • Medel tillförs också till nätbaserad utbildning, så kallad mooc (massive open online courses), som är avgiftsfri och öppen för allmänheten.
 • För att kompensera för ökad arbetsbelastning föreslås också ökade medel till Universitets- och högskolerådet samt CSN.

Fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

 • Medlen till regionalt yrkesvux föreslås öka samtidigt som tillskottet möjliggör en full statlig finansiering av utbildningen.
 • Yrkeshögskolan föreslås förstärkas med nya platser, korta kurser och kurspaket samt olika försöksverksamheter för att fler ska kunna ta examen.
 • Folkhögskolan föreslås byggas ut med full finansiering av staten.
 • Förbättrade möjligheter att studera på distans föreslås, dels genom att ytterligare stöd till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan vad gäller distanspedagogik, dels genom att göra fler distanskurser från studieförbunden tillgängliga.

Slopat fribelopp i studiemedlen

 • För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas föreslås att fribeloppet för alla som får studiemedel tillfälligt slopas under 2020.

Läs mer på regeringen.selänk till annan webbplats

Uppdaterades senaste: 04 maj 2020