14 maj 2020

Sida uppdras analysera coronapandemins konsekvenser för biståndet

Regeringen har idag beslutat att ge Sida i uppdrag att analysera konsekvenserna av covid-19 inom myndighetens verksamhetsområde. Sida ska också komma med förslag på hur verksamheten kan omprioriteras givet det förändrade omvärldsläget.

För att Sverige fortsatt, även under förändrade förutsättningar, ska kunna agera proaktivt och fatta långsiktiga och strategiska beslut om biståndsinsatser behöver regeringen ett brett kunskapsunderlag för sina överväganden. Uppdraget ska i ett första skede delredovisas senast den 31 juli och slutredovisas senast den 15 oktober.

Sverige fortsätter att värna om internationella principer och åtaganden och stödjer multilaterala organisationer som syftar till att motverka den globala smittspridningen och dess konsekvenser. Med en genomtänkt respons kan det internationella samfundet gemensamt lägga grunderna för en mer hållbar, jämlik och jämställd värld som står bättre rustad att möta nya kriser.

Uppdaterades senaste: 11 juni 2020