Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Frågor och svar om elpriser och energi

Med anledning av de fortsatt höga elpriserna och en framtida, eventuell brist på energi, så pågår det sedan en tid tillbaka en diskussion om Sveriges elförbrukning. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Varför är elpriserna höga?

 • Under den gångna hösten, vintern och våren har vi sett höga elpriser i Sverige, framförallt i de södra delarna av landet. Det beror på flera saker. Till att börja med var det ett resultat av höga priser på naturgas i Europa som inte bara drabbade Sverige utan flera andra länder. De höjda priserna påverkade oss alla, såväl privatpersoner som företag. Ovanpå detta kom Rysslands fruktansvärda invasion av Ukraina som bland annat förde med sig att Rysslands president Putin drog in gasleveranserna till flera länder, något som bidrog till ännu högre elpriser. Trots detta arbetar vi socialdemokrater med en rad insatser för att vi ska ha en god elförsörjning och bra priser på el i Sverige.
 • Sverige är en del av den gemensamma inre marknaden för el inom EU. När priset varierar på kontinenten påverkar det elpriset även i Sverige. Det är dock inget som säger att priserna måste vara höga under lång tid. Regeringen arbetar nu intensivt med att säkra energiförsörjningen och för att se till att hushållen inte ska drabbas av alltför höga elpriser under den kommande hösten och vintern.
 • Regeringen tog i våras fram ett stöd till de hushåll i Sverige som drabbades hårt av de höga elpriserna. En kompensation som nådde över två miljoner svenska hushåll, mer än vart tredje i Sverige. Nu föreslår regeringen ytterligare ett stöd i form av ett högkostnadsskydd mot höga elpriser.
 • I och med att priserna är så höga som de är just nu, ser vi att det finns ytterligare muskler att möta ett ytterligare förvärrat läge. Det kan handla om hela 90 miljarder kronor under 2022 och 2023, som ska sänka priser eller återföras till hushåll och företag.
 • Vi kommer inte tillåta att Putin håller svenska hushåll och svenska företag som gisslan. Regeringen kommer att göra det som krävs för att stötta hushållen, och särskilt de som drabbas hårdast, exempelvis de i södra Sverige, som har betalat ett mycket högt elpris.
 • Den exakta utformningen av det föreslagna högkostnadsskyddet mot höga elpriser behöver tas fram tillsammans med ansvariga myndigheter. Då kan vi få ett stöd som träffar bäst och går snabbast att få ut. Vi kommer att göra allt vi kan för att högkostnadsskyddet ska komma på plats så snabbt som möjligt. Hushåll och företag ska få stöd om vi fortsätter att se höga priser.

Regeringen vill införa ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna.

Vad gör Socialdemokraterna för att elpriserna ska sjunka?

 • Det viktigaste för att möta risken för höga elpriser är att utbudet av el måste öka, både genom ökad produktion och att den distribueras till rätt plats. Regeringen har därför tagit fram en elektrifieringsstrategi för att ta ett samlat grepp om utbyggnad och distribution av el i hela Sverige. För att kompensera de hushåll som drabbades hårdast under vintern har regeringen även satsat 7,5 miljarder kronor på en elpriskompensation. Kompensationen har nått två miljoner hushåll som betalades ut i mars och april.
 • Nu föreslår regeringen ytterligare ett stöd i form av ett högkostnadsskydd mot elpriser för svenska hushåll och företag. Högkostnadsskyddet är ungefär tre gånger så stort som den tidigare elpriskompensationen som betalades ut i vintras.
 • För att elen ska finnas på rätt plats tar vi krafttag för att förstärka elnätet i hela landet, detta genom tredubblade investeringar i stamnätet de kommande tre åren och investeringar om 100 miljarder den kommande tio årsperioden. Vi möjliggör också för ökad elproduktion genom att underlätta för havsbaserad vindkraft.
 • Den 20 augusti 2022 presenterade Socialdemokraterna även en generalplan för snabbt utbyggd elproduktion för billig el.
 • Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas energipolitik.

Har Sverige en elkris?

 • Den svenska regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att Sverige ska ha fortsatt god tillgång på el. Just nu är priset fortfarande högt, vilket beror på högt pris på naturgas från Ryssland, höga priser i Europa och Rysslands invasion av Ukraina. Men vi måste ha en ännu starkare elförsörjning, bland annat för elektrifieringen av transportsektorn och till alla de nyetableringar som sker, inte minst i de norra delarna av landet. Därför byggs elnätet ut i hela Sverige och vi gör det enklare att bygga ut elproduktionen i södra Sverige.

Kommer Sverige framåt ha en stark och stabil elförsörjning?

 • Ja, och den kommer att bli ännu starkare. Med kraftig utbyggnad av elnätet och stora investeringar i hållbar produktion av el, som bland annat vindkraft, kommer vi kunna öka Sveriges elproduktion och säkra eltillgången i hela vårt land. Läs här om vår energipolitik.
 • Svenska kraftnät har kraftigt ökat investeringarna i stamnätet och den höga takten fortsätter. De närmaste tre åren planerar de investeringar på mer än 23 miljarder kronor. De kommande tio åren finns planer om investeringar på 100 miljarder kronor.
 • Så sent som den 1 augusti 2022 bemyndigade den socialdemokratiska regeringen Svenska kraftnät att genomföra ytterligare investeringar i åtta stamnätsstationer till en investeringskostnad om 32,2 miljarder kronor. Det innebär att stationerna kan förnyas och anpassas för bland annat framtida behov av förnybar elproduktion.

Varför är det viktigt att satsa på utbyggnad av förnybar el?

 • Elektrifieringen kommer att vara avgörande för att klara klimatomställningen och skapa fler gröna industrijobb. Vi behöver bygga ut elproduktionen snabbt och så kostnadseffektivt som möjligt. När allt fler sektorer ställer om produktionen för minskade utsläpp kommer tillgången till grön el att vara en avgörande faktor. Vi tar höjd för en fördubblad elanvändning.
 • Det är också inom förnybara energikällor som investeringsviljan är som störst – till exempel för havsbaserad vindkraft. Det är grön och billig elproduktion som kan komma igång snabbt, här och nu. Målet är 100 procent förnybar elproduktion år 2040 – men det är viktigt att betona att det endast är ett mål och inte ett stoppdatum som förbjuder eller innebär en nedstängning av kärnkraften.

Hur ska ni se till att elproduktionen ökar?

 • Utbyggnad av havsbaserad vindkraft är ett exempel på hur vi kan öka den förnybara elproduktionen, både snabbt och billigt. Många vill bygga och investera i förnybar energi såsom vindkraft i Sverige. Därför har vi fattat beslut om att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs. Den socialdemokratiska regeringen har fattat beslut om Sveriges första så kallade havsplaner. Därmed skyndar vi nu på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.

Varför skiljer det så mycket i pris beroende på var man bor?

 • Sverige är indelat i fyra elpriszoner och inom zonerna är priserna på el desamma. Problemet är att den största delen av elen produceras i norra Sverige men den största förbrukningen sker i de södra delarna. För att jämna ut skillnaderna behöver vi öka överföringskapaciteten mellan zonerna samt se till att produktionen av billig el ökar i södra Sverige. Det kan vi göra genom till exempel havsbaserad vindkraft som det planeras för i södra Sverige.

Uppdaterades senast: