Gå till innehåll

Frågor och svar om elpriser och energi

Med anledning av de fortsatt höga elpriserna och en framtida, eventuell brist på energi, så pågår det sedan en tid tillbaka en diskussion om Sveriges elförbrukning. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Varför är elpriserna höga?

 • Under den gångna hösten, vintern och våren har vi sett höga elpriser i Sverige, framförallt i de södra delarna av landet. Det beror på flera saker. Till att börja med var det ett resultat av höga priser på naturgas i Europa som inte bara drabbade Sverige utan flera andra länder. De höjda priserna påverkade oss alla, såväl privatpersoner som företag. Ovanpå detta kom Rysslands fruktansvärda invasion av Ukraina som bland annat förde med sig att Rysslands president Putin drog in gasleveranserna till flera länder, något som bidrog till ännu högre elpriser. Trots detta arbetar vi socialdemokrater med en rad insatser för att vi ska ha en god elförsörjning och bra priser på el i Sverige.
 • Sverige är en del av den gemensamma inre marknaden för el inom EU. När priset varierar på kontinenten påverkar det elpriset även i Sverige. Det är dock inget som säger att priserna måste vara höga under lång tid. Regeringen arbetar nu intensivt med att säkra energiförsörjningen och för att se till att hushållen inte ska drabbas av alltför höga elpriser under den kommande hösten och vintern.
 • Regeringen har även tagit fram ett stöd till de hushåll i Sverige som drabbades hårt av de höga elpriserna redan under våren och det kan framöver eventuellt bli aktuellt med nya stöd.

Regeringen har tagit fram ett stöd till de hushåll i Sverige som drabbats hårt av höga elpriser.

Vad gör Socialdemokraterna för att elpriserna ska sjunka?

 • Det viktigaste för att möta risken för höga elpriser är att utbudet av el måste öka, både genom ökad produktion och att den distribueras till rätt plats. Regeringen har därför tagit fram en elektrifieringsstrategi för att ta ett samlat grepp om utbyggnad och distribution av el i hela Sverige. För att kompensera de hushåll som drabbades hårdast under vintern har regeringen även satsat 7,5 miljarder kronor på en elpriskompensation. Kompensationen har nått två miljoner hushåll som betalades ut i mars och april.
 • För att elen ska finnas på rätt plats tar vi krafttag för att förstärka elnätet i hela landet, detta genom tredubblade investeringar i stamnätet de kommande tre åren och investeringar om 100 miljarder den kommande tio årsperioden. Vi möjliggör också för ökad elproduktion genom att underlätta för havsbaserad vindkraft.

Har Sverige en elkris?

 • Den svenska regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att Sverige ska ha fortsatt god tillgång på el. Just nu är priset fortfarande högt, vilket beror på högt pris på naturgas från Ryssland, höga priser i Europa och Rysslands invasion av Ukraina. Men vi måste ha en ännu starkare elförsörjning, bland annat för elektrifieringen av transportsektorn och till alla de nyetableringar som sker, inte minst i de norra delarna av landet. Därför byggs elnätet ut i hela Sverige och vi gör det enklare att bygga ut elproduktionen i södra Sverige.

Tabell över energitillgång i Sverige 2021


JANFEBMARSAPRILMAJJUNIJULI

AUG

SEP

OKT

NOV

Elanvändning 2021
Källa: SCB

Produktion inom landet

16 317

15 255

15 836

14 758

12 504

10 032

11 366

11 489

11 977

14 082

14 812

Import

1 374

1 247

579

344

819

528

687

454

442

253

576

SUMMA TILLFÖRSEL

17 691

16 502

16 416

15 103

13 322

10 560

12 053

11 943

12 419

14 334

15 388

Användning inom landet

Export

2 558

2 465

3 100

3 423

2 725

2 223

3 056

2 399

2 401

3 193

3 344

Förbrukning inom landet

15 133

14 037

13 316

11 680

10 597

8 337

8 996

9 544

10 018

11 141

12 044

SUMMA ANVÄNDNING

17 691

16 502

16 416

15 103

13 322

10 560

12 053

11 943

12 419

14 334

15 388

Kommer Sverige framåt ha en stark och stabil elförsörjning?

 • Ja, och den kommer att bli ännu starkare. Med kraftig utbyggnad av elnätet och stora investeringar i hållbar produktion av el, som bland annat vindkraft, kommer vi kunna öka Sveriges elproduktion och säkra eltillgången i hela vårt land. Läs här om vår energipolitik.
 • Svenska kraftnät har kraftigt ökat investeringarna i stamnätet och den höga takten fortsätter. De närmaste tre åren planerar de investeringar på mer än 23 miljarder kronor. De kommande tio åren finns planer om investeringar på 100 miljarder kronor.
 • Så sent som den 1 augusti i år bemyndigade den socialdemokratiska regeringen Svenska kraftnät att genomföra ytterligare investeringar i åtta stamnätsstationer till en investeringskostnad om 32,2 miljarder kronor. Det innebär att stationerna kan förnyas och anpassas för bland annat framtida behov av förnybar elproduktion.

Varför är det viktigt att satsa på utbyggnad av förnybar el?

 • Elektrifieringen kommer att vara avgörande för att klara klimatomställningen och skapa fler gröna industrijobb. Vi behöver bygga ut elproduktionen snabbt och så kostnadseffektivt som möjligt. När allt fler sektorer ställer om produktionen för minskade utsläpp kommer tillgången till grön el att vara en avgörande faktor. Vi tar höjd för en fördubblad elanvändning.
 • Det är också inom förnybara energikällor som investeringsviljan är som störst – till exempel för havsbaserad vindkraft. Det är grön och billig elproduktion som kan komma igång snabbt, här och nu. Målet är 100 procent förnybar elproduktion år 2040 – men det är viktigt att betona att det endast är ett mål och inte ett stoppdatum som förbjuder eller innebär en nedstängning av kärnkraften.

Hur ska ni se till att elproduktionen ökar?

 • Utbyggnad av havsbaserad vindkraft är ett exempel på hur vi kan öka den förnybara elproduktionen, både snabbt och billigt. Många vill bygga och investera i förnybar energi såsom vindkraft i Sverige. Därför har vi fattat beslut om att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs. Den socialdemokratiska regeringen har fattat beslut om Sveriges första så kallade havsplaner. Därmed skyndar vi nu på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.

Varför skiljer det så mycket i pris beroende på var man bor?

 • Sverige är indelat i fyra elpriszoner och inom zonerna är priserna på el desamma. Problemet är att den största delen av elen produceras i norra Sverige men den största förbrukningen sker i de södra delarna. För att jämna ut skillnaderna behöver vi öka överföringskapaciteten mellan zonerna samt se till att produktionen av billig el ökar i södra Sverige. Det kan vi göra genom till exempel havsbaserad vindkraft som det planeras för i södra Sverige.

Uppdaterades senast: