Gå till innehåll

Antirasism och främlingsfientlighet

Alla människors lika värde är vår grund

Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion. Vi socialdemokrater står upp för alla människors lika värde och kan aldrig tolerera rasism eller främlingsfientlighet.

Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. På de principerna vilar vårt Sverige.

Socialdemokraterna vill

  • införa ett förbud mot rasistiska organisationer.

Rasismen har inte någon plats i vårt Sverige

Alla människor har lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Vi Socialdemokrater är övertygade om att utbyten mellan människor, med olika utgångspunkter och referensramar, utvecklar vårt samhälle och stärker demokratin.

När personer som bekänner sig till rasism, nazism och fascism, eller andra högerextremistiska idéer, gör försök att hindra mångfalden är det ett allvarligt hot mot demokratin. Och när vi ser att den här typen av antidemokratiskt våld och våldsbejakande grupper förekommer i vårt samhälle så behöver vi gemensamt stå upp för att försvara demokratin och våra värderingar om alla människors lika värde.

Det bästa sättet att motarbeta rasism är att stärka jämlikheten genom att skapa full sysselsättning och utveckla den generella välfärdspolitiken. Det är när arbetslösheten är hög och klyftorna mellan människor ökar som grogrunden skapas för intolerans och främlingsfientlighet.

Ytterst handlar rasism och främlingsfientlighet om att peka ut ett "vi" och ställa det mot ett "dom" för att kunna hävda att alla grupper inte ska ha samma rättigheter.

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller homofobi. Vi kommer aldrig att acceptera att otryggheten breder ut sig eller att hot och hat tar över vårt demokratiska samhälle. I vårt Sverige accepteras inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken i arbetslivet eller i samhällslivet i övrigt. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheterna för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället.

Vi har låtit utreda ett förbud mot rasistiska organisationer och vill införa ett sådant förbud. Ett förbud mot organisationer vars verksamhet innebär förföljelse av vissa folkgrupper har stöd i regeringsformen och kräver inte någon grundlagsändring. Vi vill hålla oss inom grundlagens ramar.

Det här har vi gjort

  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har fått särskilda uppdrag för att motverka hatbrott, våldsbejakande extremism och andra former av hot mot vårt öppna och demokratiska samhälle
  • antagit en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott
  • inrättat ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet
  • gett Statens historiska museer i uppdrag att inrätta ett muséum om Förintelsen.
  • utrett ett förbud mot rasistiska organisationer inom ramen för nuvarande grundlag

Uppdaterades senast: