Funktionsnedsättning

Tillgänglighet och delaktighet i alla delar av samhället

För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

  • reformera LSS för att få en tydligare lagstiftning som ger bättre möjligheter till barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och vara delaktiga i samhällslivet
  • att människor som behöver hjälp för att leva ett fritt och oberoende liv ska få det – LSS ska även i fortsättningen vara en rättighetslagstiftning
  • förbättra och stärka möjligheten till utbildning för personer med funktionsnedsättning
  • se en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden.

Ett tryggt Sverige där alla är delaktiga

Funktionshinderpolitik rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Ingen människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas.

LSS (Lagen om stöd och service) och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt land. Vi slår vakt om LSS och assistansersättningen.

Under mandatperioden har inga förändringar av lagstiftningen gjorts, däremot har domar påverkat tillämpningen och därmed gjort tolkningen tuffare. För oss är det uppenbart att lagen är föråldrad och otydlig och att många idag beroende av att ta hjälp av jurister för att få stöd. Regeringen kan och ska inte styra Försäkringskassans rättstillämpning men det är regeringens ansvar att noga följa vilka konsekvenserna blir och, om det behövs, lämna förslag på ny lagstiftning.

Det har blivit tydligt att dagens lagstiftning inte duger. Det gäller även frågan om på vilket sätt man ska ha rätt till hjälp för att äta och att andas. Därför vill vi ändra lagen. LSS är till för människorna som behöver stöd, när det inte fungerar behöver vi politiker agera. Vi har tillsatt en LSS-utredning som ska skapa ett bättre system som bidrar till ökad delaktighet för de barn och vuxna som behöver stöd. I avvaktan på en förändrad och förbättrad lagstiftning har regeringen vidtagit några snabba åtgärder för att hindra att människor kommer i kläm. Regeringen har tillfälligt stoppat omprövningar av rätten till assistans och förtydligat lagen så att personlig assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila.

Insatser enligt LSS är en rättighet. Kommunerna får inte neka LSS-insatser med motivet att de inte har råd. Det är orimligt att personer med funktionsnedsättning blir fångar i sina kommuner och inte kan ta med sig beslut om LSS när de flyttar. Vi vill utreda möjligheten att överföra beslut om LSS när man flyttar till en annan kommun. En del känner oro över att barn med omfattande funktionsnedsättningar inte ska kunna växa upp med sina föräldrar i sitt hem. Det måste vara en självklarhet. Staten tar redan idag ansvar för dem med störst behov. Detta måste också omfatta barn med störst behov.

Så fort det bara är möjligt vill vi se en tydligare lagstiftning som ger bättre möjligheter till barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och vara delaktiga i samhällslivet. Vi ska ha ökad trygghet och mer delaktighet. Inget annat.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • tillsatt en statlig utredning med uppdraget att se över och stärka lagstiftningen som rör LSS och assistansersättningen
  • höjt lönebidraget, vilket är viktigt för att skapa förutsättningar för fler personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden
  • höjt grundnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen för att minska de ekonomiska klyftorna
  • sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Därmed minskar skatteorättvisan mellan dem som jobbar och dem som uppbär denna ersättning.