Export

Svensk export skapar jobb och välfärd i vårt land

Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden.

Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här: https://www.socialdemokraterna.se/corona/jobb-och-ekonomi Länk till annan webbplats.

Socialdemokraterna vill:

 • öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP
 • öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister
 • öka andelen exporterande företag
 • öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin
 • inrätta regionala exportcentra i samtliga län

Vi ska stärka svenska företag och deras möjlighet att exportera

Globaliseringen innebär att ekonomierna i världens länder blir alltmer sammanflätade. För ett litet exportberoende land som Sverige skapar detta enorma möjligheter men innebär också hård konkurrens för vårt näringsliv. Vi måste möta de utmaningar och möjligheter som globaliseringen för med sig. Svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna och fler små och medelstora företag måste få förutsättningar att våga och vilja exportera.

När den socialdemokratiska ledda regeringen tillträdde var exporten inte det draglok för svensk ekonomi som det kan och borde vara. Vi satte därför exporten i centrum och sjösatte vår nuvarande exportstrategi som innehåller hela 22 insatser. Det var – och är fortsatt – en viktig åtgärd för att få fler i jobb och trygga den svenska välfärden.

Vi vill fortsatt skapa goda förutsättningar för företag i hela landet att utvecklas. I tider med ökat protektionism och isolering blir det allt viktigare att stå upp för frihandel och öppenhet.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • tagit fram en exportstrategi för att öka exporten och utländska investeringar i Sverige
 • bildat Team Sweden där vi har samlat alla exportfrämjande myndigheter
 • öppnat 10 regionala exportcentra runt om i Sverige
 1. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring
 2. Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

  Läs mer om Ekonomi
 3. För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

  Läs mer om Företagande och entreprenörskap
 4. Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovation stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället.

  Läs mer om Innovation
 5. Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling är det utifrån en insikt om dess avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling.

  Läs mer om Nyindustrialisering
 6. Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög.

  Läs mer om Näringspolitik och konkurrenskraft
 7. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen
 8. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer om Arbetsmiljö
 9. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer om Jobb
 10. Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

  Läs mer om Bistånd