Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Export

Svensk export skapar jobb och välfärd i vårt land

Svensk export är en av de bärande pelarna i vår ekonomi. Exporten skapar sysselsättning, tillväxt och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. De skapar jobb och välfärd i hela vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv växt sig starkt långt utanför vårt lands gränser och tagit del av den globala marknaden.

Socialdemokraterna vill

  • öka exporten, både i absoluta tal och som andel av bruttonationalprodukten
  • öka andelen exporterande företag, inte minst att få fler små- och medelstora företag att exportera
  • att Sverige ska vara pådrivande för en fri, hållbar och rättvis internationell handel
  • använda Sveriges innovationsledarskap för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft
  • öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och besökare.

Vi ska stärka svenska företag och deras möjligheter att exportera

Svensk arbetarrörelse har en mycket lång tradition av att främja handel och motverka protektionism, eftersom en fri och rättvis handel ligger i löntagarnas intresse. Det skapar jobb med anständiga arbetsvillkor och bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling. Hälften av Sveriges BNP kommer ur handel och hälften av den utgörs i sin tur av utländska investeringar och utländskt kapital. Det gör oss till ett av världens mest exportorienterade länder.

Handeln och dess investeringar skapar bryggor mellan stad och land. Exporten och den nyindustrialisering som Sverige nu genomför genom minskade utsläpp, förnybar el och effektiva industriprocesser, är också några av Sveriges främsta bidrag till den globala klimatomställningen.

Globaliseringen innebär att ekonomierna i världens länder blir alltmer sammanflätade. För ett litet exportorienterat land som Sverige skapar detta enorma möjligheter men innebär också hård konkurrens för vårt näringsliv.

Vi måste möta de utmaningar och möjligheter som globaliseringen för med sig. Svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna och fler små och medelstora företag måste få förutsättningar att våga och vilja exportera. Det regionala exportfrämjandet för små och medelstora företag ska ytterligare förbättras.

Därför har regeringen tagit fram en förnyad export- och investeringsstrategi. Vi socialdemokrater vill fortsätta att skapa goda förutsättningar för företag i hela landet att utvecklas. I tider med ökat protektionism och isolering blir det allt viktigare att stå upp för frihandel och öppenhet.

Det här har vi gjort

  • tagit fram exportstrategier för att öka exporten och utländska investeringar i Sverige
  • bildat Team Sweden där vi samlat alla exportfrämjande myndigheter
  • öppnat regionala exportcentra runt om i Sverige.

Uppdaterades senast: