Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Kärnkraft

En viktig del av svensk elproduktion

Höga elpriser slår mot människors plånböcker och skapar svårigheter för industrin. Vi behöver bygga ut elproduktionen för att snabbt få mer billig el och möjliggöra grön omställning och nyindustrialisering. För att lösa Sveriges energibehov ser vi behov av mer el från alla fossilfria kraftslag.

Socialdemokraterna vill

  • Säkra tillgången till stabil, billig fossilfri el genom att använda all säker och hållbar elproduktion vi har tillgång till.

  • Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga energislag Vi har länge pekat på behovet av en ny energiöverenskommelse för Sveriges bästa, och vill därför föra energipolitiska samtal med andra partier om alla kraftslag, från vindkraft till kärnkraft.

  • Sveriges elförsörjning måste tryggas, det är och har alltid varit vår första prioritet inom energipolitiken. Socialdemokraterna är teknikoptimistiska och ser positivt på forskning och utveckling. Vi vill se mer fossilfri energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet.

  • Energi från vind, sol och biobränslen har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Det är också inom förnybara energikällor som investeringsviljan är som störst – till exempel för havsbaserad vindkraft. Det är grön och billig elproduktion som kan komma igång snabbt, här och nu. Men även kärnkraft utgör en viktig del av svensk elproduktion och kommer att fortsätta vara det under lång tid framöver.

  • För att klara industrins gröna omställning och konkurrenskraft har vi föreslagit ett nytt energipolitiskt mål om ytterligare minst 60 TWh fossilfri kraft till 2030. Vi menar att detta är något som behövs för att inte Sverige nu ska gå miste om nya investeringar och fler arbetstillfällen.

  • Vårt mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion nu och en lång tid framöver

Under senare år har prognoserna för den framtida elanvändningen kraftigt reviderats uppåt, i vissa fall mer än fördubblats jämfört med idag. Detta som ett resultat av den nödvändiga gröna omställningen och nyindustrialiseringen och de tusentals nya arbetstillfällen som hänger samman med denna. Vi behöver ta höjd för en fördubblad elproduktion, om vi ska klara grön omställning och kunna stärka välfärden. Detta påverkar såväl behoven av nyinvesteringar i elsystemet som möjligheterna till utfasning av befintlig kapacitet.

Kärnkraften ska användas på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att här notera att det inte finns och har funnits något stoppdatum som förbjuder eller medför nedstängning av kärnkraft. Socialdemokraterna motsätter sig inte heller att fler än tio nya reaktorer byggs i Sverige men vill att det ska ske på de platser där det idag redan finns kärnkraftverk i drift. Där finns lokal acceptans, kompetens och den infrastruktur som krävs för bl.a. anslutning till elnät och transport av bränsle och avfall

Frågor och svar om kärnkraft:

Vad tycker Socialdemokraterna om kärnkraft?

Så här står det i Socialdemokraternas Valmanifest 2022:

”Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga energislag. Efter valet vill vi se en ny energiöverenskommelse för Sveriges bästa, och vill därför föra energipolitiska samtal med andra partier om allt från vindkraft till kärnkraft.”

Varför stänger politiken ned kärnkraftsreaktorer?

Det är inte politiska beslut som gjort att vissa reaktorer slutat användas utan det är helt och hållet företagens egna kommersiella beslut. Det är ingen dörr stängd till kärnkraft. Det är fritt fram att bygga kärnkraft i Sverige och har varit det under de senaste tio åren. Socialdemokraterna ser dessutom positivt på säkra livstidsförlängningar och effekthöjningar av och i befintlig kärnkraft. Vi motsätter oss inte heller att det byggs fler än tio nya reaktorer men vill att det sker på de platser där det redan idag finns kärnkraftverk i drift.

Behövs inte kärnkraften i framtiden? Varför vill ni inte ha kärnkraft?

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Det har, under vissa givna förutsättningar, varit tillåtet att bygga kärnkraft) i närmare tio år men investeringsviljan från ägarna har saknats.

Hade priserna varit lägre om kärnkraftsreaktorer inte stängts ned?

Sverige har de senaste tio åren ökat energiproduktionen. Priset på elen idag har därför inte med kärnkraften att göra. De höga priser som förekommit beror främst på höga priser på naturgas, som är viktig för många länder i Europa. Så sent som 2020 hade vi rekordlåga priser i Sverige – med samma energimix som vi har idag. Ser man till Europa så har exempelvis Frankrike, som har långt mer kärnkraft är Sverige, haft ännu högre priser än vad vi har haft.

Det är tydligt att lösningen snarare är att frigöra Europa från beroende av fossil el och att fortsätta bygga ut både produktion och överföringsförmåga i Sverige.

Ni säger att investeringsviljan är låg, samtidigt har flera kärnkraftsägare varit ute och sagt att de vill bygga. Det verkar inte hänga ihop?

Det står aktörer fritt att bygga nya reaktorer, såväl traditionella som små modulära reaktorer. Vi har även öppnat för att det kan byggas fler än tio nya reaktorer, något som kan bli aktuellt bl.a. då det krävs fler små modulära reaktorer för att ersätta en befintlig med större kapacitet.

Det finns många som pratar om att de vill bygga ny kärnkraft. Däremot är det väldigt få som hittills satsat på att investera.

När det gäller förnybar energi så finns det under 2017-2023 över 100 miljarder kronor i beslutade eller aviserade investeringar i vindkraft. Det bygger och har byggt ut elproduktionen i Sverige här och nu.

Investeringsviljan här och nu, i Sverige, är främst i förnybara energislag som vindkraft. Därför har vi också fattat beslut för att förenkla och snabba upp utbyggnaden av vindkraft till havs, något som kan ge kraftigt ökad energiproduktion, särskilt i södra Sverige. Tyvärr har den nya regeringen försämrat dessa möjligheter.

M, SD, KD vill satsa på ny kärnkraft. Varför vill inte ni det?

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt fortsätta vara det under lång tid framöver. Det har, under vissa givna förutsättningar, varit tillåtet att bygga traditionella såväl som små modulära reaktorer i närmare tio år men investeringsviljan från ägarna har saknats.

Den socialdemokratiska regeringen har givit uppdrag om modernisering av regelverken så att de hänger med i den tekniska utvecklingen, och tillhandahållit gröna kreditgarantier som kan användas även till detta område. Men investeringsviljan har hittills varit låg hos företagen. Är man seriös när man menar att man ska bygga ny kärnkraft så måste man i så fall använda skattebetalarnas pengar till det. Inte ens i budgetreservationen 2022 från M, SD, KD fanns några sådana pengar.

Vad tycker ni om SMR (Små modulära reaktorer)?

Ny kärnkraft tar lång tid att utveckla och investeringsviljan i förnybar el är mycket större. Socialdemokraterna är ett teknikoptimistiskt parti. Det är inte aktuellt att stänga några dörrar utan vi vill fortsätta följa utvecklingen av all fossilfri teknik – det gäller även små modulära reaktorer (SMR). Energimyndigheten finansierar redan forskning om SMR, i enlighet med energiöverenskommelsen. Den socialdemokratiska regeringen gav sommaren 2022 Strålskyddsmyndigheten i uppdrag att uppdatera regelverken för kärnkraft så att de hänger med i teknikutvecklingen, inklusive SMR.

Det är viktigt att vi har regelverk och säkerhetsarbete som hänger med i teknikutvecklingen också inom detta område.

Läs mer om vår energipolitik

Uppdaterades senast: