FN

Ett effektivt och öppet FN

FN är navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. Därför vill Socialdemokraterna att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet och sitt långa FN-engagemang arbetar för ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.

Socialdemokraterna vill:

 • reformera FN:s säkerhetsråd för att bättre återspegla dagens värld
 • begränsa, och på sikt avskaffa, vetorätten i FN:s säkerhetsråd
 • arbeta för ett öppet och transparent FN, där ansvar kan utkrävas
 • att kvinnor får en mer framträdande roll i det förebyggande, fredsskapande och fredsbevarande arbetet

Ett starkare FN för en tryggare värld

En hörnsten för socialdemokratisk utrikespolitik är ett starkt FN-engagemang. Vi lever i en tid då oro och hot inte bara drabbar enskilda länder utan i många fall påverkar flera länder och stora delar av världen. Klimatförändringarna till exempel påverkar alla. Då är det viktigt att vi också kan samarbeta och hitta gemensamma lösningar globalt. Världens ledare enades 2015 om Agenda 2030 om globala utvecklingsmål och ett nytt klimatavtal.

FN är världens viktigaste plattform för internationell fred och säkerhet. Men FN är aldrig starkare än vad medlemsstaterna tillåter. Reformarbetet måste fortsätta för att ett starkare och bättre rustat FN ska kunna hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter samt främja utveckling. Det reformarbete som är påbörjat, inte minst gällande säkerhetsrådet, måste fortsätta för att få ett säkerhetsråd som bättre återspeglar världen idag.

Sverige driver på för en starkare koppling mellan utveckling och fred, medling, ett ökat fokus på förebyggande av konflikt och en stärkt roll för kvinnor i fredsprocesser. I juni 2016 röstades Sverige in som tillfällig medlem i FN:s säkerhetsråd och var ordförande under januari 2017 och juli 2018. Sveriges säkerhetsrådsmedlemskap präglas av respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter samt vikten av jämställdhet och det humanitära perspektivet. 

Läs vad Sverige åstadkommit som ordförande i FN:s säkerhetsråd  på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast:

 1. Sveriges bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Vi vill arbeta för att fler barn ska kunna gå i skolan, att fler människor ska få tillgång till rent vatten och att kvinnor och flickor ska ha lika möjligheter till utbildning, arbete och inflytande som män och pojkar.

  Läs mer om Bistånd
 2. Europeiska unionen är ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten – det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbete med andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer om EU
 3. Samtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas och målet vara att de ska leda fram till en varaktig fred.

  Läs mer om Israel och Palestina
 4. Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

  Läs mer om Försvar och krisberedskap
 5. De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och individuella. Därför måste Sverige stå upp för de mänskliga rättigheterna varhelst i världen de inte efterlevs. Kampen mot diskriminering ska föras både nationellt och internationellt.

  Läs mer om Mänskliga rättigheter
 6. Svensk säkerhetspolitik ska vara stabil och långsiktigt. Den ska innehålla: ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).

  Läs mer om Säkerhetspolitik
 7. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring
 8. Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. Vi har lagt om lagstiftningen så att fler ska söka sig till andra länder än Sverige. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

  Läs mer om Migration, asyl- och flyktingpolitik
 9. Vi socialdemokrater vill fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning. Diplomati måste alltid vara den första försvarslinjen.

  Läs mer om Nedrustning
 10. Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden. Extra insatser med anledning av Corona kan du hitta här: https://www.socialdemokraterna.se/corona/jobb-och-ekonomi

  Läs mer om Export