Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Nationella prov

Rättvisa betyg och digitaliserade nationella prov

De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

Socialdemokraterna vill

  • stoppa provfusket och öka rättssäkerheten
  • digitalisera de nationella proven
  • att de nationella proven ska stödja lärarna och bidra till en likvärdig betygsättning.

Stödjande och rättssäkra nationella prov

De nationella proven fyller viktiga funktioner i skolan. De har som sitt främsta syfte att stödja en likvärdig, rättvis bedömning och betygssättning. Samt ge underlag för en analys, i vilken utsträckning som kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. Proven har dock kritiserats för att lärare tvingas ägna alldeles för mycket tid åt att administrera och rätta dem. Den tiden behövs med eleverna i stället.

Vi vill se till att lärares kunskapsbedömning och betygssättning av eleverna är rättssäker och likvärdig. Det är samtidigt viktigt att minska lärararnas administrativa börda i samband med att de nationella proven genomförs.

Det här har vi gjort

  • avskaffat de mest kritiserade nationella proven, minskat antalet obligatoriska prov på gymnasiet och infört frivilliga bedömningsstöd
  • påbörjat digitaliseringen av de nationella proven
  • stärkt betygens likvärdighet genom att resultaten på de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättning
  • infört extern rättning av de nationella proven.

Uppdaterades senast: