Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Näringspolitik och konkurrenskraft

I det starka samhället behövs ett konkurrenskraftigt näringsliv

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för fler jobb och en starkare välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög. Nyindustrialiseringen driver på den gröna omställningen, så att tillväxten ökar och utsläppen minskar. Så skapar vi framtidens jobb i Sverige.

Socialdemokraterna vill

  • att företagsklimatet i Sverige främjar uppstart av nya företag, att företagen växer, att företagen får möjlighet att anställa fler och exporterar sina varor och tjänster i högre grad. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige
  • att samverkan ökar mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi och därmed skapar nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften och bidrar till en hållbar utveckling samt fler jobb
  • stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft när marknader förändras. Svenska företag ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter
  • att kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling och att Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.

Fler växande företag som anställer fler

Sverige har dragit nytta av öppenhet gentemot omvärlden. Det har drivit fram en ständig förnyelse för att klara den globala konkurrensen samtidigt som det har bidragit med att skapa ett starkare samhälle med fler jobb och ökad välfärd. Men det finns utmaningar. För att bibehålla vår konkurrenskraft är det viktigt att samhället och näringsliv klarar av strukturomvandlingen. Vi ser att automatisering och robotisering är helt central för att behålla vår konkurrenskraft. Vi måste även ta tillvara möjligheterna som ligger i den gröna omställningen.

Socialdemokraterna vill stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste ges goda förutsättningar att växa och utvecklas. Vi vill öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader. Det handlar om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Uppdaterades senast: