Gå till innehåll

Skog

Skogen är vårt gröna guld

Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

Socialdemokraterna vill

 • skapa fler jobb och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna
 • att fler ska anställas inom de gröna näringarna
 • införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att röja skogsmark
 • göra Sverige till en ledande nation inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen
 • stimulera ett mer miljövänligt skogsbruk och mer skyddad natur i syfte att bevara den biologiska mångfalden

Skogen är vårt gröna guld

Den svenska skogen är en viktig resurs och har en nyckelroll för att ersätta fossila råvaror. Vi vill utöka bioekonomin och förstärka innovationerna kring skogen för att skapa jobb i landsbygder. Vi vill arbeta med utveckling och planering för ökat trähusbyggande.

Vi vill ta tillvara på hela landets jobbpotential inte minst inom de gröna näringarna. Därför föreslår vi ett Röj-stöd för att underlätta för privata skogsägare att röja skog och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen och grön omställning. Ett Röj-stöd syftar till att göra det billigare för privata skogsägare att köpa tjänster för att röja skogsmark, vilket skulle skapa arbetstillfällen och fler och växande skogsvårdsföretag, inte minst i glesbygden.

Miljövärden i skogen ska skyddas samtidigt som jobb och exportinkomster från skogsbruket säkras. Den svenska skogen har en unik biologisk mångfald som måste bevaras. Vi vill stärka skyddet av värdefulla naturskogar. Kunskaper om miljöhänsyn i skogsbruket kan utvecklas genom information, rådgivning och föreskrifter från myndigheter. Resurser måste finnas för att ersätta skogsägare som inte kan bruka skog som ska bevaras. Äganderätten ska beaktas.

Ett nationellt skogsprogram kan ge långsiktiga spelregler för en bransch med stor potential att växa. Det har tagits fram i bred enighet mellan politiska partier, branscher och intresseorganisationer. Så kan ett starkt samhälle säkra vår livsmiljö, jobb och välfärd.

Det här har vi gjort

 • regeringen prioriterar åtgärder för att Sverige ska ha en växande skogsnäring och ökad hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till biomassa från den svenska skogen. Sverige har också ett ansvar internationellt och för kommande generationer att bevara, restaurera och utveckla den biologiska mångfalden samt nationella och internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen. Hållbar skoglig tillväxt, ersättning av fossila råvaror, ökad cirkularitet samt kolinbindning i biomassa och marken ska främjas och läckage från mark och andra källor minskas
 • regeringen föreslår satsningar på 810 miljoner kronor årligen till och med 2027, för åtgärder som relaterar till vissa av Skogsutredningens förslag och för Skogsstyrelsens arbete med avverkningstillstånd i fjällnära skog. Resurser föreslås också för att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning som de har rätt till
 • satsat på gröna jobb inom skogsnäringen som omfattar drygt 5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa mellan 2018-2020 med 910 miljoner krono
 • förstärkt arbetet med att skydda värdefulla skogar med 200 miljoner kr för 2020
 • tagit fram det första nationella skogsprogrammet i Sverige och initierat ett samverkansprogram för innovationer i bioekonomin
 • föreslagit om att ändra artskyddsbestämmelserna i fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet ändras så att skogsägare inte drabbas av detaljregleringar som hindrar deras verksamhet.
 • för att främja biologisk mångfald, kulturmiljö, friluftsliv, renskötsel, jakt, fiske och besöksnäring så har regeringen föreslagit en stor satsning för skydd av värdefull natur. I detta ingår också möjlighet till ersättning till markägare för skydd av fjällnära skog
 • särskilda satsningar under Corona från regeringen: Regeringen nysatsar på gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen ska lindra arbetslösheten kopplad till det pågående utbrottet av det nya coronaviruset. 150 miljoner kr avsätts för 2020 och är en del i regeringens förslag till vårändringsbudget för 2020
 • fribeloppet för landets studenter slopas tillfälligt, vi genomför nedsättningar av arbetsgivaravgiften, Tillväxtverket medger korttidspermittering också för vissa familjeföretag och myndigheterna arbetar med matchning inom jord- och skogsbruk
 • vi satsar 30 miljoner kr på att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador från och med 2021. Den s-ledda regeringen satsar också 30 miljoner för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare
 • skogen har en viktig roll att spela - inte bara genom att fungera som en kolsänka för att minska koldioxidutsläppen men också genom framställningen av förnybara biobränsle och träprodukter som kan ersätta fossila och därigenom bidra till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Därför satsar vi 200 miljoner kr under 2021 till investeringar i testbäddar för bioraffinaderier så att svenska företag kan kommersialisera nya hållbara lösningar
 • för att skapa naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det avsätts 180 miljoner kronor för 2021 Skogsvårdande skötsel kan exempelvis bidra till att minska spridningen av växtskadegörare som granbarkborre