Gå till innehåll

Vindkraft

Vi vill se fortsatt utbyggnad av förnybar energi som vindkraften

Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin i Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind – både till lands och till havs – har stor potential att byggas ut under lång tid framöver.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil och utbyggd energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

Socialdemokraterna vill

  • uppnå 100 procent förnybar elproduktion till år 2040
  • att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp
  • tar höjd för en fördubblad elanvändning
  • ha stabila och konkurrenskraftiga elpriser
  • skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.

Vindkraften viktig för att trygga energiförsörjningen och nå klimatmålen

På vilket sätt vi producerar energi är avgörande för Sveriges förmåga att klara klimatomställningen. När allt fler sektorer ska ställa om produktionen för minskade utsläpp kommer tillgången till el att vara en avgörande faktor. Sverige har goda förutsättningar att klara den omställningen. Vi har historiskt stora elöverskott, stora tillgångar till förnybar energi och en energisektor som ligger i framkant. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska fortsätta att leda den omställningen med målet om 100 procent förnybart elsystem år 2040 och nettonollutsläpp år 2045.

Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning.

Regeringen har lanserat ett vindkraftspaket i fyra delar:

  1. Vi tidigarelägger och gör kommunernas vetorätt mer förutsägbar.
  2. Vi snabbutreder stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft.
  3. Vi snabbar på och effektiviserar regeringens handläggning av havsbaserad vindkraft
  4. Vi utreder system för hur aktörer ska till delas ensamrätt att etablera havsbaserad vindkraft i specifika områden.

Underlättar utbyggnaden av vindkraft till havs

Det är därför viktigt att vi fortsätter att bygga och investera i förnybar energi, som vindkraft, i Sverige. Därför har den socialdemokratiska regeringen fattat beslut om att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs, vilket kan ge kraftigt ökad energiproduktion, särskilt i södra Sverige. Idag finns det ansökningar (alla kommer inte realiseras) om anslutning hos Svenska Kraftnät som motsvarar över 350 TWh el, bara för södra Sverige. Det är mer än dubbelt så mycket som vår årsförbrukning i hela Sverige. Nu förbrukar vi 140 TWh el per år – i hela Sverige.

Genom att göra det lättare att bygga ut havsbaserade vindkraft så bidrar vi till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Genom att vi pekat ut ett antal havsområden lämpade för havsbaserad vindkraft underlättar vi utbyggnaden. I ett första steg har områden som kan ge 20-30 TWh pekats ut. Det motsvarar den sammanlagda elförbrukningen i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmars och Kronobergs län. Vi ger samtidigt berörda myndigheter i uppdrag att peka ut ännu fler områden för utbyggnad på ytterligare 90 TWh.

Detta betyder att vi nu möjliggör snabbare utbyggnad av totalt 120 TWh - motsvarande elförbrukningen för nästa lika mycket som Sverige årligen förbrukar (ca 140 TWh). Inte minst den havsbaserade vindkraften kommer vara av största vikt för att trygga vår energiförsörjning och nå våra klimatmål.

Läs mer om Socialdemokraternas energipolitik här.

Uppdaterades senast: