Landsbygdspolitik

Levande landsbygd och fler jobb

Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

Socialdemokraterna vill:

 • stimulera regional tillväxt. Investera i service, statliga närvaro, utbildning, bredband, vägar och järnvägar samt bostäder i hela Sverige
 • satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning
 • utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion och införa ett Röj-stöd för privata skogsägare så att de kan anställa personer för att röja skogsmark
 • se till att det ska bli lättare att bygga i attraktiva strandlägen på landsbygden
 • satsa 500 miljoner per år på vägar i landsbygd
 • öka resurserna till lokala kulturverksamheter, införa fri entré till regionala museer och öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser.

Ett starkare Sverige där klyftorna mellan stad och land byggs bort

Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. Vi har i dag problem med klyftor mellan stad och land. Men de senaste fyra åren har Sverige arbetat upp en stark ekonomi. Vi socialdemokrater har prioriterat fler anställda i välfärden framför skattesänkningar. I dag har 300 000 fler ett jobb att gå till. Den styrkan vill vi använda till att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Sverige kan uträtta stordåd också i framtiden – om vi håller ihop. Landsbygden har en stor potential att utvecklas och växa. Grunden är växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet. På landsbygden är väl underhållna vägar av särskild vikt. Därför vill vi utöka satsningarna på vägar på landsbygden. Andra åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till konst och kultur av hög kvalitet. Därför vill vi öka resurserna till regionala och lokala kulturverksamheter. Fysiska mötesplatser är en förutsättning för människor att samlas och centrala för att demokratin ska kunna verka och utvecklas. Sverige behöver fler samlingslokaler som civilsamhällets organisationer har råd att vara i.

För att klara detta behöver vi ett starkt samhälle och bred förankrad landsbygdspolitik. Vi behöver investeringar snarare än skattesänkningar. Det skapar ett tryggare Sverige. Det är den svenska modellen.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • investerat miljarder i landsbygden t.ex. genom stöd till bredband, lärcentra och utbildningsplatser, väginvesteringar och i den lokala livsmedelsbutiken så att den kan finnas kvar
 • För att öka möjligheterna att leva och verka i hela landet föreslår regeringen en utökad satsning på vägunderhåll. Förslaget innebär att 500 miljoner kronor avsätts årligen under perioden 2021-2023, där åtgärder i landsbygd prioriteras
 • Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet. Förslaget ska stärka järnvägens tillförlitlighet och möjligheter till klimatsmarta transporter av både gods och människor
 • Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Med stödet kan förutsättningarna för att åstadkomma bredbandsutbyggnad i hela landet förbättras
 • vi har satsat på ett fortsatt särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta områden. I budgetpropositionen för 2020 föreslås att stödet ska tillföras ytterligare 35 miljoner kronor 2020-2022
 • flyttat ut myndigheter och byggt ut satsningen på statliga servicekontor på platser annan statlig närvaro inte finns
 • lagt fram en långsiktig livsmedelsstrategi som innehåller satsningar på 846 miljoner för åren 2020-2025 så livsmedelsproduktion i Sverige kan öka. Dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020
 • Särskilda satsningar under Corona från regeringen: Regeringen nysatsar på gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen ska lindra arbetslösheten kopplad till det pågående utbrottet av det nya coronaviruset. 150 miljoner kr avsätts för 2020 och är en del i regeringens förslag till vårändringsbudget för 2020
 • Fribeloppet för landets studenter slopas tillfälligt, vi genomför nedsättningar av arbetsgivaravgiften, Tillväxtverket medger korttidspermittering också för vissa familjeföretag och myndigheterna arbetar med matchning inom jord- och skogsbruk
 • Regeringen har tidigare satsat 230 miljoner kronor för att stärka gles- och landsbygdskommuners förutsättningar att utveckla sitt lokala näringsliv. Nu föreslår regeringen en förlängning av satsningen genom att 70 miljoner kronor tillförs uppdraget även under 2021. Uppdraget är en del i genomförandet av den socialdemokratiskt ledda regeringens sammanhållna politik för Sveriges landsbygder
 • Besöksnäringen har under coronakrisen lidit stor skada. Regeringen föreslår därför även en satsning på 100 miljoner kronor under 2021 på insatser för besöksnäringens omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela landet
 • Biogas är en förnybar energikälla med mycket hög miljöprestanda. En stor del av det material som används för att framställa biogas kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. Dessa näringar har en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige. I arbetet med att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande. Därför har vi föreslagit 200 miljoner kr i stöd till produktion av biogas under 2021
 • Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar på ett fortsatt kraftfullt landsbygdsprogram om 2.1 miljarder kr för 2021. Stöden i landsbygdsprogrammet bidrar till prioriterade mål inom miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk samt landsbygdernas utveckling
 • I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på inledningsvis 19 miljoner kronor per år för genomförandet av ett förenklingspaket som ska utgå från företagens vardag och verkliga behov så att tillväxten inom hela livsmedelskedjan kan öka
 1. Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer om Skog
 2. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras.

  Läs mer om Djurskydd
 3. Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer om Jakt och viltvård
 4. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen
 5. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer om Arbetsmiljö
 6. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer om Jobb
 7. Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer om Havsmiljö
 8. Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer om Mat
 9. I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

  Läs mer om A-kassan
 10. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring