Gå till innehåll

Havsmiljö

En bättre havsmiljö kräver insatser

Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

Socialdemokraterna vill

 • att kraftfulla åtgärder mot övergödning genomförs
 • ta fram nya metoder för att minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet
 • fortsätta insatser mot överfiske, minska bottentrålning och satsa på mer fiskodling
 • skapa fler marina reservat som skyddar haven och fisket

Rent hav och rent dricksvatten

Ökat kretsloppstänkande med våra näringsämnen och bättre reningen av vårt avloppsvatten kan minska utsläppen av fosfor och kväve i havet. Läckaget från konstgödsel måste minska.

Miljöövervakningen är avgörande för att se hur arbetet med att nå Sveriges miljömål går eftersom det ger underlag för väl underbyggda beslut. Regeringen satsade därför 80 miljoner kronor 2020 på miljöövervakning av hav och vatten.

Den stora förekomsten av mikroplatser i havsmiljön är oroande och måste stoppas. Organismer skadas och dessutom knyter partiklarna an till miljögifter som orsakar problem långt upp i näringskedjan. Dumpning av plastskräp från fartyg måste upphöra.

Därför har den S-ledda regeringen infört en skatt på plastbärkassar ska införas. Skatten bidrar till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.

Havens ekosystem är allvarligt hotade. Vi måste fortsätta arbeta för ett hållbart fiske. Känsliga områden ska skyddas från bottentrålning och mindre miljöpåverkande fiskeredskap stimuleras. Bottentrålning som får stora effekter på bottenfaunan stoppas i hela EU. Fiskodling med höga miljökrav kan skydda vilda bestånd av fisk och skapa jobb i landsbygd.

Dricksvattnet och våra dricksvattentäkter måste få ett starkare lagligt skydd. Vi ska arbeta för att metoder för att rena läkemedelsrester utvecklas och att UV-rening används.

Det här har vi gjort

 • under mandatperioden har regeringen gjort historiskt stora satsningar på skydd och skötsel av värdefull natur, samt åtgärder för hav och vatten. Fler än 750 naturreservat har inrättats, arealen skyddade marina områden har dubblerats och drygt 13 procent av havsområdet har fått skydd
 • satsat 80 miljoner kr 2020 på att förstärka miljöövervakning av hav- och vatten
 • infört ett förbud mot mikroplaster i kosmetika och andra åtgärder minskad plastanvändning
 • antagit en plastskatt för att minska plastutsläpp i hav och natur
 • uppdragit åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå ändringar i förordningen fisket, vattenbruket och fiskerinäringen för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen
 • behovet av att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten är stort. Regeringen fortsätter därför att förstärka lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) med 100 miljoner kronor år 2022, 150 miljoner kronor 2023 och 150 miljoner kronor 2024. LOVA-projekten leder bland annat till att minska övergödningen genom att minska tillförseln av fosfor och kväve till sjöar, vattendrag och kuster
 • för åren 2023-2025 satsar regeringen 35 miljoner kr för arbetet med marin kartering för att kunna säkerställa skydd för kust och hav
 • regeringen föreslår att anslaget för Havs- och vattenmyndigheten ökas med 12,2 miljoner kronor för år 2022 för att förstärka den svenska fiskerikontrollen. Samtidigt föreslår regeringen att även Kustbevakningen, som har ansvar för den sjögående fiskerikontrollen, får förstärkning i samma syfte. Dessa satsningar behövs för att säkerställa att de fiskeregler som satts upp efterlevs
 • regeringen föreslår att anslaget för Havs- och vattenmyndigheten förstärks med 8 miljoner kronor per år 2022–2024 för att genomföra försök med kamerabevakning av fiskefartyg för att se till att utkastförbudet efterlevs samt för det fortsatta arbetet med att införa nödvändiga regleringar avseende fiske, inklusive bottentrålning, för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden
 • situationen för det europeiska ålbeståndet bedöms vara kritisk. Ett flertal åtgärder har vidtagits inom EU för att minska fisket. I Sverige finns det ett begränsat antal tillstånd kvar för ålfiske. Regeringen föreslår nu att ett frivilligt program med ersättning för ålfiskefångster ska utformas. För detta ändamål förstärks anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljön med 6 miljoner kronor per år 2022-2024
 • regeringen föreslår att 15 miljoner kronor per år 2022-2024 avsätts för kommunernas arbete med strandstädning. Regeringen föreslår också en satsning om 20 miljoner kronor per år 2022-2024 för att samla in och återvinna uttjänta fiskeredskap och övergivna uttjänta fritidsbåtar
 • regeringen satsar 105 miljoner kronor mer för 2021 i arbetet med invasiva främmande arter i akvatisk miljö
 • regeringen vill att utsläpp av läkemedelsrester till miljön ska minimeras. Regeringen vill öka takten i uppgraderingen av de kommunala avloppsreningsverken så att de kan ta hand om läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen. Regeringen föreslår därför att satsningen på avancerad rening förstärks med ytterligare 75 miljoner kronor per år 2022 och 2023
 • regeringen anser att det är särskilt viktigt att trygga en säker dricksvattenförsörjning med anledning av klimatförändringarna. Regeringen föreslår nu en förstärkning och förlängning av länsstyrelsernas arbete med dricksvattenförsörjning och vattenskydd med 80 miljoner kronor per år under perioden 2022–2024
 • förorenade områden och miljöfarliga vrak riskerar hota människors hälsa, den biologiska mångfalden samt havs- och vattenmiljön. Därför satsar vi 350 miljoner kronor 2021 för att öka takten i saneringsarbetet av de mest förorenade miljöskulderna på land, i hav och vatten

Uppdaterades senast: