Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Kyrkor och trossamfund

En del av det civila samhället

Sverige är ett land med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden, som alla är en del av det civila samhället, är självklara samlingsplatser i såväl glädje som sorg.

Socialdemokraterna vill

  • stödja kyrkor och trossamfund som en del av det civila samhället
  • värna religionsfriheten – att alla människor som vill ska kunna utöva sin tro
  • att kyrkor och samfund ska leva upp till samhällets krav om demokrati, jämlikhet och alla människors lika värde.

Vi värnar religionsfriheten – på demokratisk grund

En av våra grundläggande fri- och rättigheter är religionsfriheten och att vi anser att alla människor ska ha rätt att utöva sin religion. Trossamfunden bär ett gemensamt ansvar för att skapa respekt för olika trosuppfattningar, att värna demokratin och alla människors lika värde.

Då svenska kyrkan och staten skildes åt den 1 januari 2000 var ett av syftena att öka likställigheten mellan olika trossamfund. Staten har dock ett fortsatt ansvar för Svenska kyrkans kyrkobyggnader. Övriga trossamfund får statligt stöd för att bedriva aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänster, själavård, undervisning och olika omsorgsdelar.

Vi behöver förstärka principen om att skattemedel ska gå till organisationer som främjar demokrati och integration. Vi behöver också säkerställa en effektiv och väl fungerande samordning av bidragsutbetalningarna till de olika trossamfunden. Den tidigare socialdemokratiska regeringen lade fram en proposition som stärkta demokrativillkor för bidragsgivning till trossamfund, den propositionen stoppade högerregeringen.

Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Där vill vi ha en öppen folkkyrka. Vi tar starkt avstånd från kvinnoprästmotståndare och den negativa inställning till HBTQ-personer som fortfarande finns inom vissa delar av kyrkan. Med sin rikstäckande verksamhet, öppen för alla, ska Svenska kyrkan erbjuda trygghet och gemenskap.

Det här har vi gjort

  • ökat stödet för säkerhetshöjande insatser hos trossamfunden
  • ökat stödet till trossamfunden under pandemin
  • infört ett stöd för kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika religioner för att värna demokratin och samhällets uppbyggnad
  • arbetat för skärpta demokrativillkor när det gäller statliga stödet till trossamfunden

Uppdaterades senast: