Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Skola

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan

Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Samhället har under lång tid tappat kontroll över skolan till marknaden och inte heller varit starkt nog att bryta med stöket i klassrummen. Möjligheten att göra obegränsade vinstuttag, svag offentlig kontroll och en skolpeng som överkompenserar friskolekoncerner leder till vinstjakt och förlust av gemensamma skattemedel. Att friskolor kan skapa egna orättvisa kösystem spär på segregationen och ökar ojämlikheten. Samhället måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolans utveckling.

skola

Socialdemokraterna vill

 • genomföra en miljardsatsning på de 150 skolor där behoven är som störst för att höja kunskapsresultaten, exempelvis genom att anställa två lärare i kärnämnena, förbättra elevhälsan, anställa extra speciallärare eller minska undervisningsgrupperna
 • bryta ojämlikheten och införa ett rättvist skolval
 • göra om skolpengen i grunden så att resursfördelningen bidrar till ökad kunskap och likvärdighet
 • ge kommunerna veto vid utökningar och nyetableringar av friskolor
 • förbjuda vinstuttag ur skolan
 • förbjuda religiösa friskolor
 • fortsätta investeringarna i skolan för ökad likvärdighet
 • anställa mer personal och fler lärare
 • införa nolltolerans mot skolfrånvaro: Vi vill införa ett nationellt frånvaroregister.
 • satsa på skolsocionomer i utsatta områden
 •  
 • införa hårdare straff för brott riktade mot utbildningspersonal och stärka det straffrättsliga skyddet för utbildningspersonal
 • införa läxhjälpsgaranti för alla elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv

Men under lång tid har samhället inte varit starkt nog att bryta med låga skolresultat, ojämlikhet, lärarbrist och dålig studiero. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen satsat på skolan. Vi har vänt utvecklingen. Resurserna har ökat och lärarlönerna höjts. 33 600 fler jobbar i skolan och kunskaperna ökar nu i alla internationella mätningar.

Men vi är inte nöjda.

Om kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt behöver jämlikheten öka och fokus i alla skolor vara på kunskap och bildning. Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på. Inga elever ska lämnas efter eller hållas tillbaka.

Så är det inte i dag.

Om vi ska kunna bryta skolsegregationen, stoppa stöket och öka jämlikheten i skolan måste samhället ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan från marknaden. Vi ska värna allas möjlighet att välja skola, men vinstjakten ska bort. Svensk skola ska återigen bli en av världens bästa och mest jämlika, men då måste våra barn och ungas rätt till en god utbildning gå före vinstjakt.

Det här har vi gjort

 • stora investeringar i mer personal och mindre barngrupper
 • infört nya lagar och regler för att underlätta ordning och studiero i skolan genom att ge lärare och annan personal tydligare befogenheter att ingripa vid stök och oro samt införa mobilförbud på lektionstid som huvudregel
 • vi har gjort det lättare att stänga ner skolor som drivs av oseriösa aktörer och där det finns stora brister
 • infört ett likvärdighetsbidrag på 6,2 miljarder för att stärka jämlikheten i skolan
 • höjt lärarlönerna och anställt fler lärare
 • utökat lovskolan som idag erbjuds på loven till elever i grundskolan årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan
 • satsat på lärarassistenter som avlastar lärare och motverkar lärarbristen
 • stärkt elevhälsan och anställt fler speciallärare och specialpedagoger
 • utökat undervisningstiden i Matematik och Idrott och hälsa
 • satsat 1 miljard extra på skolan under 2021 för bl.a. ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen under Coronapandemin
 • riktat en särskild skolsatsning till områden med socioekonomiska utmaningar med 385 miljoner år 2021, 420 miljoner år 2022 och sedan 405 miljoner årligen från år 2023.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?

Engagera dig nu och Bli medlem!

Uppdaterades senast: