Djurskydd

Djurskyddet ska stärkas

Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras.

Socialdemokraterna vill:

 • värna djurskyddslagen
 • ha en stark djurtillsyn så att lagar och regler efterlevs
 • värna den nya djurskyddslag som slår fast att djur ska kunna bete sig naturligt och ta fram krav på märkning av katter
 • göra det obligatoriskt att vid alla offentliga upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige.
 • agera kraftfullt i EU för att högre krav ska ställas på djurvälfärd och djurhälsa bl.a. hårdare krav i transporter.

Ett förstärkt djurskydd

Det svenska djurskyddet i landbruket ger svensk mat en konkurrensfördel. I ett starkt samhälle har vi också en bra tillsyn som gör att vi kan känna oss trygga med att djur behandlas väl.

Vi har nu i regeringsställning lyckats med det som den borgerliga regeringen misslyckades med. Vi har infört en modern djurskyddslag som ger ökade krav på djurägare och slår fast att djur ska få bete sig naturligt. Vilka djur som får användas på cirkus ska strikt regleras och sjölejon och elefanter förbjuds nu. Minkuppfödning ska granskas vidare.

Vi måste komma tillrätta med problemen med övergivna och förvildade katter. I den nya lagen har vi gjort klart att t.ex. övergivna och förvildade katter, också omfattas av lagen. Vi arbetar vidare med att införa ett krav på märkning av katter.

Vårt starka djurskydd gör djuren friskare. Istället för att djuren proppas fulla med antibiotika hålls djuren i lantbruket friska genom förebyggande åtgärder. Användningen av antibiotika ökar globalt och är ett växande problem som kan leda till allvarlig spridning av multiresistenta bakterier.

Samtidigt som vi ställer höga krav på svenska bönder vill vi även ha höga krav på maten vi ger våra barn och äldre i skolan och i äldreomsorgen. Vi vill göra det obligatoriskt att vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige. Det offentliga ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, inte missgynnas. Vi ser till hela landet och alla medborgare.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • infört en ny modern djurskyddslag skärpa krav på naturligt beteende och att beteendestörningar inte ska förekomma. Förbjudit elefanter och sjölejon på cirkus
 • Den verksamhet som byggts upp vid 3R-centret med att sprida kunskap om 3R-frågor, att stödja de djurförsöksetiska nämnderna och de lokala djurskyddsorganen är av stor vikt för djurskyddet av försöksdjuren liksom för att successivt kunna minska behovet av djurförsök. Därför satsar vi på en fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket med 15 miljoner kronor per år under åren 2021–2023
 • tagit strid i EU för ökade djurskyddskrav t.ex. vid transporter och minskad antibiotikaanvändning
 1. Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

  Läs mer om Jakt och viltvård
 2. Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer om Havsmiljö
 3. Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

  Läs mer om Landsbygdspolitik
 4. Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer om Mat
 5. Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer om Skog