Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Djurskydd

Djurskyddet ska stärkas

Att behandla våra djur på ett bra sätt är ett etiskt ansvar som vi alla har. Sverige ska vara världsledande när det gäller djurskydd. Vi socialdemokrater vill därför att svenskt djurskydd fortsätter att förbättras.

Socialdemokraterna vill

 • värna djurskyddslagen
 • ha en stark djurtillsyn så att lagar och regler efterlevs
 • värna den nya djurskyddslag som slår fast att djur ska kunna bete sig naturligt och ta fram krav på märkning av katter
 • göra det obligatoriskt att vid alla offentliga upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen har skett med höga krav på djurskydd och låg användning av antibiotika – precis som i Sverige.
 • agera kraftfullt i EU för att högre krav ska ställas på djurvälfärd och djurhälsa bland annat hårdare krav på transporterna.

Ett förstärkt djurskydd

Det svenska djurskyddet i lantbruket ger svensk mat en konkurrensfördel. I ett starkt samhälle har vi också en bra tillsyn som gör att vi kan känna oss trygga med att våra djur behandlas väl.

Vi har i regeringsställning lyckats med det som den borgerliga regeringen misslyckades med. Vi har infört en modern djurskyddslag som ger ökade krav på djurägare och slår fast att djur ska få bete sig naturligt. Vilka djur som får användas på cirkus ska regleras strikt och sjölejon och elefanter förbjuds nu. Minkuppfödningen ska granskas vidare.

Vi måste komma tillrätta med problemen med övergivna och förvildade katter. I den nya lagen har vi gjort klart att till exempel övergivna och förvildade katter, också omfattas av lagen. Vi arbetar vidare med att införa ett krav på märkning av katter.

Vårt starka djurskydd gör djuren friskare. Istället för att djuren proppas fulla med antibiotika hålls djuren i lantbruket friska genom förebyggande åtgärder. Användningen av antibiotika ökar globalt och är ett växande problem som kan leda till allvarlig spridning av multiresistenta bakterier.

Samtidigt som vi ställer höga krav på svenska bönder vill vi även ha höga krav på maten som vi ger våra barn och äldre i skolan och i äldreomsorgen. Vi vill göra det obligatoriskt att, vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel, ställa krav på att produktionen har skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige. Den offentliga sektorn ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, inte missgynnas. Vi ser till hela landet och alla medborgare.

Det här har vi gjort

 • infört en ny modern djurskyddslag med skärpta krav på naturligt beteende och att beteendestörningar inte ska förekomma. Vi har förbjudit elefanter och sjölejon på cirkus
 • föreslagit en obligatorisk märkning och registrering av katter som införs den 1 januari 2023
 • den verksamhet som byggts upp vid 3R-centret med att sprida kunskap om 3R-frågor, att stödja de djurförsöksetiska nämnderna och de lokala djurskyddsorganen, är av stor vikt för djurskyddet av försöksdjuren liksom för att successivt kunna minska behovet av djurförsök. Därför satsar vi på en fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket med 15 miljoner kronor per år under åren 2021–2023
 • tagit strid i EU för ökade djurskyddskrav till exempel vid transporter och minskad antibiotikaanvändning.

Fotnot: Sveriges 3R-center är en arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök.

Uppdaterades senast: