Nyanlända elever

Höga förväntningar och goda förutsättningar

Alla elever ska nå målen och ges förutsättningar att klara skolan – oavsett hur länge du bott här. På samma sätt som att alla kommuner ska dela på ansvaret för nyanländas etablering behöver alla skolor dela på ansvaret för nyanlända elever.

Utbildningsminister

Anna Ekströmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • att alla skolor ska ta emot nyanlända elever
 • att ett tak för andelen nyanlända elever införs
 • att svensk- och modersmålsundervisningen förbättras
 • att mer resurser ska fördelas till de elever som behöver det bäst
 • att elevhälsan stärks och utvecklas.

Alla skolor ska ta emot nyanlända

I vårt starka samhälle ska alla elever möta höga förväntningar från lärare och annan skolpersonal. Bakom begreppet nyanlända finns individer med olika behov och förutsättningar, precis som bland alla andra elever. Därför ska alla elever få de stödinsatser, den stimulans och den tid i skolan som behövs för att klara skolans högt ställda kunskapsmål. Helt avgörande för detta är att det finns tillräckligt med lärare i den svenska skolan.

Forskning visar att nyanlända elever klarar sig bättre i skolan om modersmålsundervisningen håller hög kvalitet och kombineras med ämnes- och svenskundervisning. Ju tidigare man får möjlighet att prata svenska med sina klasskamrater, desto fortare lär man sig svenska.

På samma sätt som att alla kommuner ska dela på ansvaret för nyanländas etablering behöver alla skolor dela på ansvaret för nyanlända elever. Även de skolor som har de bästa förutsättningarna ska ta emot nyanlända barn och unga. Det är inte rimligt att ett fåtal skolor får bära det största ansvaret för många nyanlända elever.

Uppdaterades senast: 09 juni 2020

Det här har vi gjort:

 • investerat i de skolorna och förskolorna med tuffast förutsättningar inom ramen för Samverkan för bästa skola
 • höjt kommunernas ersättning för asylsökande barns skolgång med 50 procent
 • ändrat skollagen så fristående skolor har större möjligheter att ta emot nyanlända elever
 • förbättrat kartläggningen av nyanländas elevers kunskaper och samverkan mellan skolenheter
 • investerat i gymnasiets språkintroduktionsprogram och lovskola.
 1. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer om Betyg
 2. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer om Folkbildning
 3. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer om Folkhögskola
 4. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer om Gymnasieskola
 5. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer om Högskola
 6. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer om Lärare
 7. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer om Läxor
 8. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer om Nationella prov
 9. Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap.

  Läs mer om Rektorer
 10. Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

  Läs mer om Utbildning