Försvar och krisberedskap

Sverige ska ha ett starkt totalförsvar

Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

Socialdemokraterna vill:

 • stärka robustheten i totalförsvaret
 • öka den operativa förmågan i militärförbanden
 • trygga tillgången till personal inom Försvarsmakten
 • förstärka och samordna beredskap för att möta nya hot
 • stärka det Nordiska totalförsvarssamarbetet och samarbetet i Östersjöregionen
 • fördjupa internationella samarbeten med demokratiska stater och organisationer.

Bevara vår självständighet och stärka internationell fred och säkerhet

Ett eget trovärdigt svenskt totalförsvar, såväl militärt som civilt, som klarar att hävda vår territoriella integritet, våra grundläggande värden och demokrati är en förutsättning för vår militära alliansfrihet och nödvändig i en orolig tid.

En höjd svensk militär förmåga höjer försvarströskeln och ger en tydlig signal till omvärlden att vårt land tar sitt säkerhetspolitiska ansvar. Sveriges försvar ska vara modernt, effektivt och stå emot både traditionella och nya säkerhetshot.

Vi ska uppgradera den militära förmågan. Den operativa förmågan i krigsförbanden ska prioriteras och den samlade förmågan i totalförsvaret ska säkerställas. Tillgången till utbildad personal ska tryggas och den återaktiverade värnplikten för både kvinnor och män ska användas till detta.

Försvars- och säkerhetssamarbetet med länder, regioner och organisationer i vår närhet ska fördjupas. Samarbetet med Finland är särskilt viktigt. Den transatlantiska länken förblir viktig. EU:s mellanstatliga säkerhets- och försvarspolitiska samarbete ska utvecklas, liksom samarbetet kring säkerheten i Arktis.

Säkerhetspolitiken ska utvecklas för att stå emot de alltmer komplexa säkerhetshoten. Sverige ska klara att möta hot som terrorism och våldsbejakande extremism, konfliktrisker som följer av klimatförändringar och pandemier, cyberattacker och externa attacker på samhällsviktiga it-system.

Det här har vi gjort:

 • brutit en långs tids nedskärningar i försvaret genom ett nytt blocköverskridande försvarsbeslut som steg för steg stärker vår egen militära förmåga
 • återinfört allmän värnplikt
 • arbetat för ett stärkt och inkluderande totalförsvar
 • intensifierat samarbeten med andra för att bygga säkerhet
 • tillsett att Veterandagen blir allmän flaggdag.