Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Företagande och entreprenörskap

Småföretag och entreprenörer måste få bättre förutsättningar att växa och utvecklas

För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt på såväl stora exportföretag som små och medelstora företag.

Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap, innovation och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

Socialdemokraterna vill

  • ge småföretag och entreprenörer bättre förutsättningar att växa och utvecklas.
  • förenkla regelverken så att fler företag kan växa och anställa.
  • att samhället ska stötta småföretag så att de vågar investera och anställa.
  • att Sverige fortsättningsvis ska vara ett starkt startup-land.
  • öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion.

Samhället ska stötta småföretag så att de vågar anställa

Vi socialdemokrater vill stärka förutsättningarna att bedriva företagsamhet i hela landet. Därför vill vi fortsätta stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste få bättre förutsättningar att växa och utvecklas. För att underlätta för småföretagen att våga ta steget och anställa måste hela samhället dela på riskerna.

Vi vill stärka möjligheterna för företagen att nyttja digitaliseringen, finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster samt få stöd för export till växande marknader. Det handlar bland annat om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Sveriges företagare är bland EU:s äldsta. Det finns en stor potential för den unga generationen att vidareutveckla och göra befintliga företag mer innovativa. Regeringens ambition är därför att underlätta finansieringen för att ta över företag som behöver generationsväxling. Vi vill också stärka start-up scenen. En viktig faktor för sysselsättning och tillväxt är att svenska företag har konkurrenskraftiga förutsättningar i förhållande till omvärlden. Regler som omfattar företagande är en sådan faktor och det är därför centralt att reglerna är ändamålsenliga så att den administration som krävs för att följa regelverken hålls till ett minimum. Men även service, bemötande och korta handläggningstider är av stor betydelse för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Vi ser också att företagsstöd och projektmedel främst går till män och mansdominerade branscher. Det behövs bättre förutsättningar för kvinnor att starta företag.

Ett hållbart företagsklimat kräver ett öppet näringsliv där alla människors erfarenheter och kompetenser tas tillvara. Det skapar bättre resursutnyttjande, stärker innovationsförmågan och ökar attraktiviteten.

En digital statsförvaltning gör det enklare för företagen i kontakten med myndigheterna. En fullt utbyggd digital ärendehantering underlättar för företagen att göra rätt från början, få en snabbare ärendehantering och lättare få besked om ärendestatus.

Välfungerande ramverk och system för kapitalförsörjningen är avgörande för att företag ska kunna starta och expandera. Därför arbetade den socialdemokratiska regeringen fram en ny struktur för statens riskkapitalinsatser med syfte att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden.

Det här gjorde vi i regeringsställning:

  • införde ett växa-bidrag som gjorde det billigare för småföretag att anställa sin första medarbetare.
  • genomförde skattelättnader för personaloptioner.
  • förenklade regelkrånglet genom att ta tillvara digitaliseringen. Bland annat är det nu möjligt för företagare att lämna in sina årsrapporteringar digitalt, något som inte varit möjligt tidigare.

Uppdaterades senast: