Studiemedel

Alla ska ha möjlighet att studera

Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

Socialdemokraterna vill:

 • utveckla och förbättra studiemedelssystemet så att alla kan växa och växla genom hela livet
 • förbättra tryggheten vid studier och möjligheten till deltidssjukskrivning för studenter
 • minska snedrekryteringen till högre utbildning

Alla ska ha möjlighet att studera

Det svenska systemet med studiemedel är ur ett internationellt perspektiv generöst. Det har möjliggjort att människor med olika bakgrund kunnat utbilda sig. Det är viktigt att studiemedlet fortsätter vara på en bra nivå och att det möjliggör studier och vidareutbildning. Studenter behöver också ha trygghet vid exempelvis sjukdom. För oss socialdemokrater är det också viktigt att CSN har de verktyg som krävs för att de gemensamma medel som gått till studielån återbetalas.

Studiemedlet behöver reformeras i takt med samhället. Dagens snabba tillväxt av kunskaper innebär att utbildning inte bara kan förläggas till uppväxtåren. Lärandet blir en livslång process, där perioder av yrkesarbete växlar med studieperioder. Utbildningssektorn och studiemedelssystemet måste anpassas för detta.

Socialdemokraterna vill att alla vuxna, inom alla delar av arbetslivet, ska ha möjlighet till fort- och vidareutbildning. Särskild uppmärksamhet ska ägnas dem med kort grundutbildning. Därför har vi infört ett nytt rekryterande studiestartsstöd, så att arbetslösa i behov av utbildning får möjlighet att skaffa sig den utbildning som krävs på dagens arbetsmarknad.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • höjt bidragsdelen med 300 kr/månaden
 • stärkt tryggheten för studenter vid sjukdom
 • infört ett rekryterande studiestartsstöd för arbetslösa med stort utbildningsbehov
 • ökat studiebidragsdelen för akademiker som läser till lärare samt infört utbildningsbidrag för vissa ämneslärarinriktningar
 • infört CSN-lån för körkort
 1. Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Därför satsar vi på skolan. Nu jobbar 33 600 fler i skolan och kunskaperna ökar i alla internationella mätningar. Men mer behöver göras för att alla skolor ska vara bra skolor.

  Läs mer om Skola
 2. Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

  Läs mer om Utbildning
 3. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer om Betyg
 4. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer om Folkbildning
 5. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer om Folkhögskola
 6. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer om Gymnasieskola
 7. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer om Högskola
 8. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer om Lärare
 9. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer om Läxor
 10. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer om Nationella prov