Gå till innehåll

Innovation

För fler jobb, bättre samhälle och en starkare ekonomi

Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Genom innovation stärker företagen sin konkurrenskraft vilket i sin tur stärker hela samhället. Vi vill stärka möjligheterna för företagen och samhället i övrigt att nyttja digitaliseringen, finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader.

Socialdemokraterna vill

  • stärka innovationsklimatet, öka konkurrenskraften och utveckla samarbeten
  • utveckla fler företagsinkubatorer
  • satsa på forskning och högre utbildning i hela landet

Samarbete stärker Sveriges innovationsförmåga

Sverige räknas som en av världens främsta innovationsnationer och vi socialdemokrater vill fortsätta att stärka den svenska innovationsförmågan. Genom nya produkter och tjänster har svenska företag kunnat hävda sig i den globala konkurrensen, vilket skapar förutsättningar att skapa ett tryggare samhälle. Den gröna omställningen skapar massor av nya jobb i hela landet och våra företag bidrar till hållbarhet och minskade utsläpp över hela världen.

För att stärka Sveriges innovationsförmåga och innovationsklimat är det viktigt att stimulera behovsmotiverad forskning samt utveckla samarbetet mellan politik på olika nivåer, näringsliv, offentlig sektor, myndigheter, fackliga och andra intresseorganisationer, industriforskningsinstitut och utbildningsväsendet. Sverige ligger i framkant för industrins omställning och nämns ofta som ett föredöme i internationella sammanhang – inte minst tack vare vår unika förmåga att samverka.

Den socialdemokratiska ledda regeringen har därför tagit fram strategiska samverkansprogram där svenska styrkeområden pekas ut för att i samverkan kraftsamla kring innovationsinsatser. Det handlar om hälsa- och livsvetenskap, näringslivets digitala strukturomvandling och kompetensförsörjning och livslångt lärande. nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem Regeringens strategiska samverkansprogram syftar till att identifiera innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt att bidra till svensk konkurrenskraft.

Visionen för framtidens industri är att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Sverige har många innovativa och konkurrenskraftiga företag som bidrar till jobb och export och är ett av världens främsta innovationsländer. Regeringen prioriterar nu att främja en allt snabbare klimatomställning vilket möjliggör fler privata investeringar som bidrar till minskade utsläpp, ökad export och nya arbetstillfällen.

Sverige ska underlätta den forskning och innovation, inte minst inom så kallad deep tech, som utvecklas i växelverkan mellan industriföretag, små underleverantörer och start-up företagen.

Vidare kan innovationsupphandlingar och höjd kompetens om klimatneutral och cirkulär upphandling bidra till ökad innovation och grön omställning.

Regeringen har givit ett myndighetsgemensamt uppdrag om att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation och därigenom bidra till välfärd och näringslivets konkurrenskraft samt samhällets utveckling och omvandling. När det gäller innovation framhåller regeringen att innovationssystemet ska stärkas med satsningar som avser bl.a. strategiska innovationsprogram, forskningsinstitut, test- och demonstrationsmiljöer och sänkta trösklar för nyttiggörande och kommersialisering.

Det här har vi gjort

  • skapat strategiska samverkansprogram, som är ett tvärsektoriellt initiativ som ska genomföras och delfinansieras av näringsliv och offentlig verksamhet
  • lanserat strategin Smart industri – en ny industrialiseringsstrategi för Sverige
  • lanserat strategin Framtidens industri – en strategi för grön och digital omställning
  • infört Industriklivet, som är regeringens långsiktikga satsning för att minska industrins processrelaterade utsläpp och uppnå negativa utsläpp av växthusgaser. De stöd som kan sökas rör forsknings- och innovationsprejekt. (Exempelvis satsningen Hybrit, som handlar om att producera stål utan fossila bränslen, har fått medel genom Industriklivet.)
  • höjt basanslagen till forskning och infört 10-åriga nationella forskningsprogram för viktiga näringar och samhällsutmaningar. Två viktiga områden är klimatutmaningen och att förbättra vård- och omsorgssektorn

Uppdaterades senast: