Gå till innehåll

Folkrörelse och civilsamhälle

Fri samverkan för idéer och gemenskap

Aktiva folkrörelser bidrar till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Socialdemokraterna vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig.

Socialdemokraterna vill

 • värna civilsamhällets självständighet och särart
 • skapa fler fysiska mötesplatser
 • öka stödet till civilsamhällets organisationer
 • skapa goda förutsättningar för idéburen verksamhet att bedriva offentligt finansierad välfärd
 • stimulera tillväxten av civilsamhällets företagande.

Stärk civilsamhället

Socialdemokraternas samhällsbygge grundar sig på en tilltro till medborgarnas engagemang och respekt för deras självständiga förmåga till organisering. I folkrörelser möts olika åsikter och det finns demokratiska former för att enas om hur organisationen ska bedriva sin verksamhet och påverka samhället. Det ökar förståelsen för hur samhället fungerar och för oliktänkande.

Ungas fritid, däribland verksamheten på fritidsgårdar, är en viktig arena för att skapa mötesplatser och möjligheter till etablering i samhällslivet.

Socialdemokraterna vill stärka sammanhållningen och skapa trygghet i samhället. Goda förutsättningar för folkrörelser och det civila samhället behövs för att lyckas med detta. Vi vill bidra till att alla människor kan organisera sig och idéburna organisationer har möjlighet att växa.

Folkrörelserna i Sverige har varit med och utvecklat den svenska välfärdsmodellen, i samspel med staten och kommunerna. Socialdemokraterna vill att andelen idéburna utförare i välfärden ska öka.

Vi vill påskynda en systemförändring där socialt företagande och sociala innovationer blir en naturlig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Under senare år har innovationshubbar etablerats och kapital söker sig till sociala investeringar. Det är en bra tid att göra mer för att utveckla denna sektor.

Det här har vi gjort

 • ökat stödet till idrotten under pandemin
 • ökat stödet till friluftslivsorganisationerna med 47 miljoner kronor, från 50 till 97 miljoner kronor, under 2022
 • satsat på fritidsverksamhet för unga – 50 miljoner kronor 2018
 • utvecklat idéburet-offentligt partnerskap, IOP, för att främja idéburna utförare av offentligt finansierad välfärd
 • arbetat för skärpta demokrativillkor statligt stöd till civilsamhällesorganisationer
 • tagit fram ett Folkrörelsepolitiskt program Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterades senast: