Gå till innehåll

Mänskliga rättigheter

Universella, odelbara och individuella

Respekten för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för en fungerande demokrati. De är universella och gäller alla människor på jorden. Varje människa är unik och alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Vi står upp för de mänskliga rättigheterna varhelst i världen de inte efterlevs.

Mänskliga rättigheter för alla

Sveriges röst ska vara lika skarp mot den som kränker mänskliga rättigheter oavsett om det är en demokrati eller en diktatur. Ingen människa får diskrimineras eller hindras från att nyttja sina rättigheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kvinnor och flickor ska ha samma möjligheter till socialt, ekonomiskt och politiskt inflytande som män och pojkar. Det gäller alla, oavsett etnisk tillhörighet eller hudfärg. Jämställdhet är en central samhällsfråga för både kvinnor och män. Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för kvinnors rättigheter. Inte minst i frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Till de mänskliga rättigheterna hör också rätten att få uttrycka sig fritt och att organisera sig, såväl fackligt som politiskt. För oss är det självklart att yttrande- och tryckfriheten ska försvaras. Mänskliga rättigheter i arbetslivet måste respekteras på ett internationellt plan.

Den fria förenings- och förhandlingsrätten ska garanteras liksom rätten till internationella sympatiåtgärder. Slavarbete, barnarbete och diskriminering hör inte hemma i modern tid. Migrantarbetares svåra situation måste åtgärdas.

Det här har vi gjort

  • driver en feministisk utrikespolitik med mål att stärka alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna
  • tillsatt en särskild ambassadör för mänskliga rättigheter
  • tagit fram en skrivelse och förslag på politik om mänskliga rättigheter
  • ökat stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) globalt
  • inrättat ett institut för mänskliga rättigheter

Uppdaterades senast: