Migration, asyl- och flyktingpolitik

En reglerad invandring som fungerar

Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. På samma sätt som flyktingmottagandet måste bäras mer solidariskt inom EU, måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige.

Sverige behöver ha en långsiktig och hållbar migrationslagstiftning som inte avviker väsentligt från andra EU-länder. Det blev tydligt under flyktingkrisen 2014 - 2015. Då stramade den socialdemokratiskt ledda regeringen upp regelverket och införde ID-kontroller och gränskontroller.

Socialdemokraterna vill:

  • att vår migrationslagstiftning inte väsentligen skiljer sig från övriga länders i EU
  • fortsätta arbetet inom EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt
  • att dagens modell med eget boende (Ebo-lagen) avvecklas och ersätts med ett bättre system som motverkar segregation

En trygg migrationspolitik för en ny tid

För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Men fler måste vara med och dela på ansvaret för migrationen. Inget land i Europa har tagit emot så många asylsökande det senaste decenniet i förhållande till sin befolkning som Sverige. Våra möjligheter att klara ett bra mottagande och nyanländas etablering har dock gränser och då kan vi inte ta emot ett obegränsat antal. De människor som får skydd i Sverige ska kunna etablera sig här på ett bra sätt – så att vi kan upprätthålla höga ambitioner för jobb, välfärd och trygghet. Vi har vidtagit åtgärder för att färre ska söka sig till Sverige och fler till andra länder för att söka asyl.

Vi fortsätter arbetet i EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor på flykt och vi värnar den internationella asylrätten. Biståndet från Sverige och från EU behöver i högre utsträckning stödja människor och regioner där många är på flykt och motverka de bakomliggande orsakerna till att människor flyr.

Vår lagstiftning kan inte väsentligen skilja sig från övriga EU-länders. I takt med att gemensamma regler förhandlats fram på EU-nivå införs de i Sverige liksom i de andra EU-länderna. Sverige ska ta emot sin andel av EU:s totala mottagande sett till vår befolknings storlek, inte mer.

De som har rätt till skydd och därmed får stanna behöver lära sig svenska, utbilda sig och arbeta och försörja sig och det ska gå snabbare än i dag. Återvändandet för de som får avslag måste öka. På samma sätt som alla länder i EU måste ta sitt ansvar, så måste alla kommuner i Sverige göra det. Det kan inte bara vara några få kommuner som nyanlända etablerar sig i.

Sverige ska ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik som innebär att vi har ett ordnat mottagande, som ger oss förutsättningar till en bra integration av de människor som kommer hit, samtidigt som vi upprätthåller asylrätten. Riksdagen har röstat igenom en ny permanent migrationslagstiftning där tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln.

Den nya lagstiftningen innebär bland annat tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel och att permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att man haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år och endast om vissa särskilda krav är uppfyllda.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • infört en ny stramare asyllagstiftning så att färre söker sig till Sverige
  • ökat återvändandet av de som fått avslag på sin asylansökan
  • ökat mottagandet av antalet kvotflyktingar från FN:s flyktingläger
  • infört en utbildningsplikt för nyanlända
  • beslutat att alla kommuner ska ta ansvar för att ta emot nyanlända