Förskola

En trygg och lärorik förskola för alla barn

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Elevgrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

Socialdemokraterna vill:

 • fortsätta minska elevgrupperna och införa ett maxtak för elevgruppernas storlek
 • utbilda och anställa fler förskollärare och barnskötare
 • Förbättra löner och arbetsvillkor för personalen. Garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför barn- och fritidsprogrammet som barnskötare
 • att alla som arbetar i förskolan ha utbildning för att arbeta med barn
 • att allmän förskola införs från två års ålder

En lärorik förskola för alla barn

Förskolan är en central del av vårt skolsystem och vårt starka samhälle. Den är en förutsättning för tillväxt, en jämställd arbetsmarknad och ett livslångt lärande. Därför ska vi fortsätta utveckla förskolan så att alla barn får ta del av en verksamhet som stimulerar till lärande och utveckling.

I stora elevgrupper riskerar barnen att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Socialdemokraterna har därför återinfört nationella riktmärken för elevgruppernas storlek som alliansregeringen avskaffade och investerat nästan en miljard per år i mindre barngrupper. Det har resulterat i att vi nu har de minsta elevgrupperna på decennier, högre personaltäthet och en högre andel legitimerade förskollärare.

För att fortsätta utveckla förskolan och ytterligare minska elevgrupperna behöver vi utbilda fler förskollärare och barnskötare. Det går inte att förbättra förskolan om vi inte utbildar och anställer mer personal. Vi har därför byggt ut förskollärarutbildningen och satsat på kompetensutveckling och fortbildning för barnskötare och förskollärare. De satsningarna behöver fortsätta och utökas.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • minskat barngruppernas storlek och återinfört nationella riktmärken
 • tillfört särskilda resurser till de förskolor som har störst utmaningar
 • byggt ut förskollärarutbildningen med fler platser
  och utvidgat fortbildningsinsatser för lärare till att även omfatta förskolan
 • Infört en ny läroplan för att bland annat stärkt likvärdighet, jämställdhet och språkutveckling
 • Infört ett språklyft i förskolan för att skapa bättre möjligheter för barn att utveckla sin svenska. Satsningen ökas till 350 miljoner årligen från år 2021