Bostad

Det måste byggas fler bostäder

Bostadsbristen hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg mer!

Socialdemokraterna vill:

Socialdemokraterna vill:

 • Vi ska fortsätta att bygga och vi ska bygga bostäder som fler har råd att bo i. Vårt mål är att det byggs i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030.
 • Vi vill se över finansieringsmöjligheterna ytterligare med till exempel en ökad kreditgivning på svaga bostadsmarknader. Vi vill också stärka allmännyttans roll och ge allmännyttan en starkare ställning igen.
 • Vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad. Det pågår just nu en utredning kring startlån för unga.
 • Vi vill ta fram lösningar för kompiskontrakt; tidsbegränsade hyreskontrakt för vänner som vill bo tillsammans. Det ökar möjligheten för unga att dela ansvar och boendekostnader gentemot hyresvärden och på så vis få ett första boende med tryggt kontrakt.
 • Konkreta åtgärder för äldre i form av möjligheter till ökad rörlighet, tillgänglighet och trygghetsboende.
 • Kommunerna ska ha möjlighet att i högre utsträckning villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen ange upplåtelseform som en del i att motverka segregation.
 • Vi säger nej till marknadshyror. Vi vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok.

Bygg fler bostäder så att alla får ett tryggt boende

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende och studenter har problem att få bostad på studieorten.

Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt. Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som motverkar bostadssegregationen.

För att fler ska ha råd med även ett nybyggt boende måste stat och kommun ta ett gemensamt ansvar. Så skapar vi ett starkare samhälle.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • Januariavtalet innebär en reformagenda för ökat bostadsbyggande i hela landet. Bland annat ska omfattande regelförenklingar göras för att förkorta planprocessen och därmed göra det snabbare och billigare att bygga.
 • Genomfört de största statliga investeringarna i hyresrätter, studentbostäder och äldreboenden på 30 år, för att skapa fler bostäder med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.
 • Investeringsstödet har gjort att hittills mer än 47 000 lägenheter byggts hållbart och med ca 20 % lägre hyra än vad som annars vore fallet. På många orter skulle inte det gå att bygga utan investeringsstöd. Under 2020 färdigställdes det mer än dubbelt så många hyresrätter som 2014.
 • Infört åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror av andrahandshyresgäster.
 • Infört ett renoveringsstöd som kan sökas av alla fastighetsägare i flerfamiljshus. Detta stöd är inriktat på energieffektivisering och ska användas för att hålla nere hyreshöjningarna.
 • Reglerat frågan om tillval och frånval. Det gör att hyresgästen lättare kan överskåda vad en standardhöjande åtgärd innebär i hyreshöjning.
 • Den socialdemokratiskt ledda regeringen har också (juni 2021) lämnat ett förslag till riksdagen om att stärka skyddet för hyresgäster. Vi föreslår bland annat:
  • att det införs en möjlighet att ingripa mot brister i förvaltningen av hyresfastigheter på ett tidigt stadium, genom att hyresnämnden kan vitesförelägga fastighetsägare att åtgärda bristerna.
  • att en hyresgäst vars lägenhet förstörs genom brand eller liknande ska erbjudas ett nytt hyresavtal av hyresvärden, förutsatt att det är skäligt.
  • att hyresgäster som får en väsentligt höjd hyra efter en renovering ska få förbättrade möjligheter att ställa om till den nya hyran genom att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag.
  • att privatpersoner som hyr ut ägda bostäder och bostadsrätter inte längre ska ha rätt att utan skäl säga upp ett tidsbegränsat hyresavtal i förtid.
 1. Hemlöshet är den yttersta formen av fattigdom och social utsatthet. Rätten till bostad är en grundläggande del av välfärden.

  Läs mer om Hemlöshet