Gå till innehåll

Bostad

Det måste byggas fler bostäder

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Vi vill att hemmet ska vara den trygga punkten i varje människas liv.

Socialdemokraterna vill

 • Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och det socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Nu måste vi gå vidare. Vi vill hålla den höga byggtakten uppe och till år 2030 ska en halv miljon nya bostäder påbörjas, varav en stor del ska bestå av hyresrätter. Vårt Sverige kan bättre
 • Varje kommun måste ta ansvar för planering och byggande så att invånarna har tillgång till bra och hållbara bostäder, och kommunerna ska kunna åläggas detta. Social dumping ska motverkas
 • Kommunerna ska ha möjlighet att i högre utsträckning villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen ange upplåtelseform som en del i att motverka segregation
 • Allmännyttan står för de flesta nyproducerade hyresrätter och leder utvecklingen i att pressa boendekostnader. Allmännyttans villkor behöver stärkas och styras av samhällsnytta. Det måste även ges möjligheter att bygga på svaga marknader
 • Ett omfattande hyresbestånd och en gemensam förmedling för alla bostäder på en ort är avgörande för att alla ska kunna leva i bostäder som passar deras behov. All form av diskriminering på bostadsmarknaden ska motverkas
 • Skillnaderna i boendekostnader mellan de som hyr och de som äger är stora och behöver minska. Samtidigt vill väldigt många – oberoende av bakgrund – äga sitt boende. Därför får lånetak och amorteringskrav inte vara utformade så att de i onödan utestänger låg- och medelinkomsttagare från att köpa lägenhet eller småhus
 • Kommunernas förutsättningar behöver förbättras genom en modern förköpsrätt av mark för bostadsbyggande och möjligheterna stärkas att agera mot fastighetsägare som missköter sina fastigheter och boendemiljöer
 • Vi vill särskilt prioritera satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad. En möjlighet kan vara ett särskilt startlån för unga och andra förstagångsköpare
 • Konkreta åtgärder för äldre i form av möjligheter till ökad rörlighet, tillgänglighet och trygghetsboende
 • Vid renoveringar och ombildningar vill vi stärka hyresgästernas ställning. Förekomsten av lyxrenoveringar i syfte att byta hyresgäster i det befintliga hyresbeståndet måste stävjas
 • Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för väldigt många människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att byggandet kan förväntas öka. Vi motsätter oss marknadshyror, och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas.

Bygg fler bostäder så att alla får ett tryggt boende

Vi kan inte acceptera att kommuner samhället abdikerar från bostadsfrågan, och en nationell bostadspolitik krävs för att klara bostadsförsörjningen i hela landet.

Målsättningen ska vara goda bostäder åt alla – inte en marknad som fungerar för några. Det behövs både fler hyresrätter och blandade bostadsområden med villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen. Bostaden påverkar vilka arbeten man kan ta, var man kan studera, och hur mycket av ens vakna tid som går till pendling. Det avgör om man kan flytta hemifrån, påverkar vilka förskolor och skolor som är tillgängliga för ens barn, och möjligheten att känna ro. Vårt mål är ett Sverige där alla kan bo bra genom hela livet.

Det här har vi gjort

 • Infört omfattande regelförenklingar för att förkorta planprocessen och därmed göra det snabbare och billigare att bygga
 • Genomfört de största statliga investeringarna i hyresrätter, studentbostäder och äldreboenden på 30 år, för att skapa fler bostäder med rimliga hyror som vanligt folk har råd med
 • Investeringsstödet har gjort att hittills mer än 50 000 lägenheter byggts hållbart och med ca 20 % lägre hyra än vad som annars vore fallet. På många orter skulle inte det gå att bygga utan investeringsstöd. Under 2020 färdigställdes det mer än dubbelt så många hyresrätter som 2014. Att den högerkonservativa majoriteten i riksdagen nu avskaffat investeringsstödet kommer att leda till en minskning av bostadsbyggandet. Vårt Sverige kan bättre
 • Infört åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror av andrahandshyresgäster. Vi ska vända på varje sten för att knäcka kriminaliteten och bryta segregationen
 • Infört ett renoveringsstöd som kan sökas av alla fastighetsägare i flerfamiljshus. Detta stöd är inriktat på energieffektivisering och ska användas för att hålla nere hyreshöjningarna
 • Reglerat frågan om tillval och frånval. Det gör att hyresgästen lättare kan överblicka vad en standardhöjande åtgärd innebär i hyreshöjning
 • Infört en möjlighet att ingripa mot brister i förvaltningen av hyresfastigheter på ett tidigt stadium, genom att hyresnämnden kan vitesförelägga fastighetsägare att åtgärda bristerna
 • Att en hyresgäst vars lägenhet förstörs genom brand eller liknande ska erbjudas ett nytt hyresavtal av hyresvärden, förutsatt att det är skäligt

Uppdaterades senast: