Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Stiftelser, fonder och medaljer

Här hittar du information om stiftelser inom socialdemokratin.

Stiftelsen till Ernst Wigforss minne, Stiftelsen till Hjalmar Brantings minne, och Stiftelsen till Per Albin Hanssons minne.

Stiftelserna har inrättats med syfte att hylla framstående socialdemokratiska ledarinsatser. Genom stiftelsernas verksamhet är tanken att minnet av ledargestalternas gärningar ska leva vidare och påminna om deras insatser för arbetarrörelsen och svenskt samhälle.

Styrelserna för rubricerade stiftelser har beslutat att det ekonomiska utrymme som stiftelserna förfogar över ska användas till stöd för den högskoleutbildning som bedrivs i samarbete mellan Bommersvik AB och Uppsala universitet. Därmed är dessa stiftelser inte öppna för enskilda stipendieansökningar. Mer information om partiets kvalificerade utbildningar på Campus Bommersviks webbplats Länk till annan webbplats.

Tage Erlanders hedersmedalj

Tage Erlanders hedersmedalj utdelas av partistyrelsen till medlemmar som representerat partiet i samhälleliga organ och/eller i vår egen organisation under minst 30 år. Partistyrelsen delar ut medaljen efter ansökan från lokala och regionala partiorganisationer. Överlämnandet sker lokalt eller regionalt.

Medaljen är rund med 70 mm i diameter, 8 mm tjock och utförd i silverpatinerad metall. Motivet är utfört av konstnärinnan Annie Sundin. Baksidan av medaljen har ett motiv från förbundsskolan Bommersvik. Medaljen är uppställd på ett trästativ. På stativet finns en silverplatta där mottagarens namn ingraveras. Medaljen kostar 1 500 kronor och ligger i en vackert utformad ask, som ingår i priset.

Från och med 2021 gäller två ansökningsperioder per år. Sista dag för att inkomma med ansökningar är 7 januari respektive 1 september. Ansökningar ska då gå via berört partidistrikt, som i sin tur skickar vidare ansökningarna till partistyrelsen.

För ansökan används den särskilt utformade blanketten. Tage Erlanders hedersmedalj är en fin present och hedersam gåva som kan ges till partimedlemmar som på olika sätt har utfört ett förtjänstfullt arbete för partiets bästa. Medaljen ger en utmärkt möjlighet att särskilt uppmärksamma dessa partimedlemmar. Överskott från kostnaden för medaljen förs vidare till Tage Erlanders fond för internationellt samarbete.

Ladda ner ansökningsblanketten här Word, 32 kB.

Ansökningsblankett skickas till:
Johan Öhrn
Socialdemokraterna
105 60 Stockholm
tel: 08-7002600

Brantingmedaljen

Brantingmedaljen beställs via webbshopen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under kategori "övrigt". Det finns inga speciella regler som måste uppfyllas för att erhålla Brantingmedaljen. Det är upp till den lokala organisationen att upprätthålla "värdet" av medaljen.

Hjalmar Branting plakett
Artikelnummer: 13026
pris 250:-/st

Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete

Stipendier syftar till att underlätta för personer från andra länder, särskilt utvecklingsländer, att studera svenska förhållanden och för personer i Sverige att på motsvarande sätt studera förhållanden i omvärlden. Stiftelsen ger bidrag i första hand till unga personer, vars studier är ägnade att främja socialdemokratins allmänna mål om solidaritet, jämlikhet, fred och frihet.

För svenskar gäller att det ska vara studier i ett utvecklingsland.

Adress:
Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete
c/o Socialdemokraterna
105 60 Stockholm
Telefon: 08-700 26 00

Anna Lindhs minnesfond

Stiftelsen har som ändamål att genom bidrag till enskilda - i första hand barn, ungdomar och kvinnor - samt till organisationer, nationellt och internationellt verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling för ett gott liv. Det är möjligt att hedra Anna Lindhs minne genom att lämna gåvor till stiftelsen i form av kontanta medel.

Mer om Anna Lindhs minnesfond Länk till annan webbplats.

John Lindgrens Fredsfond

John Lindgrens fredsfond har till syfte att stödja den allmänna fredsrörelsen genom personliga bidrag till svensk man eller kvinna eller förening, som genom tidigare och fortsatt arbete gagnar fredssaken.

Fondens styrelse utgörs av fem personer, av vilka två utses av det socialdemokratiska partiets centrala styrelse, och två av Sveriges liberala partis centrala styrelse.

Fonden söker stipendiater som vill engagera sig i och vara med och bygga framtidens fredsrörelse.

Så ansöker du till John Lindgrens Fredsfond Pdf, 58.6 kB.

Läs rapportförfarandet Pdf, 91 kB.

Stiftelsen Olga och Tycho Hedéns minne

Stiftelsens ändamål är att arrangera kurser i eller lämna understöd till högre studier i socialdemokratisk ideologi. Studierna skall förläggas i Sverige, företrädesvis till förbundsskolan Bommersvik, och arrangeras av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU. Styrelsen fastställer på förslag av SSU kurser, föredrag eller annat arrangemang, till vilka anslag skall beviljas i enlighet med stiftelsens ändamåI.

Läs mer om stiftelsen (PDF) Pdf, 8.8 MB.

Uppdaterades senast: