Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Högskola

Högskoleutbildning bidrar till utveckling, kunskap och tillväxt

I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratiska högskolepolitiken är en regional och nationell tillväxtmotor. För jobben och välfärden är tillgången till högre utbildning och forskning av stor vikt för den regionala innovationskraften och utvecklingen.

Socialdemokraterna vill

 • erbjuda högre utbildning av hög kvalitet i hela landet
 • göra det möjligt för arbetstagare att bygga på kunskap och välja yrkesbana under yrkeslivet
 • öka antalet högskoleplatser i hela landet och ge fler möjligheter till distansutbildning
 • höja kvaliteten i den högre utbildningen genom starkare forskningsanknytning, utvecklad pedagogik, praktikmöjligheter och mer lärarledd tid
 • arbeta för en trygg högskola och för att fler ska må bra under sina studier
 • höja bidragsdelen av studiemedlet och stärka hela studiemedelssystemet så att ännu fler har råd att studera vidare.

Fler platser och högre kvalitet i högskolan

När kunskapskraven på arbetsmarknaden förändras behöver vi investera i utbildning så att fler människor kan ta de jobb som växer fram. Så bygger vi ett starkare Sverige. Högskoleutbildning bidrar till stärkta kunskaper, människors utveckling och samhällsengagemang, och också till en starkare ställning på arbetsmarknaden.

Vi socialdemokrater vill att högskolor och universitet ska finnas i hela landet och att fler platser kommer till, i takt med arbetsmarknadens ökade krav på högskoleutbildad arbetskraft och välfärdens behov av utbildad personal. Alla lärosäten ska hålla hög kvalitet på såväl utbildning som forskning. Högskolornas samverkan med arbetslivet ska stärkas.

För mer kunskap och tillväxt bygger vi nu ut högskolor och universitet i hela landet med tiotusentals platser. Samtidigt satsar vi på kvalitetsförstärkningar, mer undervisningstid och höjda forskningsanslag. Det är viktigt att alla människor får likvärdiga möjligheter att gå vidare till högskoleutbildning, oavsett bakgrund.

Det här har vi gjort

 • stärkt kvaliteten och ökat undervisningstiden i humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar samt lärarutbildningarna
 • byggt ut antalet högskoleplatser över hela landet. Från 2021 ökade antalet utbildningsplatser med närmare 21 000 så att kunskapslyftet inom högskolan nu omfattar cirka 44 000 platser
 • höjt studiebidragsdelen i studiemedlet med 300 kronor i månaden
 • infört ett nytt omställningsstudiestöd som möjliggör omställning eller kompetensutveckling med 80 procent av lönen i upp till ett år
 • höjt ambitionen för studenthälsan. 25 miljoner kronor mer årligen från 2021, för att förstärka studenthälsan, förebygga psykisk och fysisk ohälsa och bidra till en bättre studiemiljö
 • höjt forskningsanslagen till universitet och högskolor
 • satsat på ett pedagogiskt lyft och fler möjligheter att studera på distans
 • tillfört resurser och sett till att Malmö högskola och Mälardalens högskola har blivit universitet
 • tillsatt en omfattande styr- och resursutredning
 • utsett Mälardalens högskola till universitet.

Uppdaterades senast: