Gå till innehåll

Miljö

En ambitiös miljöpolitik ger jobb

Sverige är ett miljöland i framkant. I ett starkare samhälle kan vi klara de svenska miljömålen genom investeringar och nya regler som ger minskade utsläpp av växthusgaser, skyddar den biologiska mångfalden, skapar en giftfri miljö och bättre havsmiljö.

Socialdemokraterna vill

 • minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen
 • driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen
 • minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten
 • bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden

Miljöåtgärder kan stärka Sveriges konkurrenskraft

Miljöförstöringen skapar otrygga människor där gifter sprids i vatten och i vår mat, där haven är övergödda, där partiklar i luften gör oss sjuka och värdefull natur försvinner. Med ett starkare samhälle kan vi skapa strängare lagar, fler styrmedel och investeringar som leder mot en hållbar utveckling.

Förekomsten av sammanlänkade skyddade naturområden är förutsättningen för den biologiska mångfalden. Reningen av vårt avloppsvatten måste bli bättre, utsläpp som leder till övergödning i haven och försurning i sjöar minska. Vårt rena dricksvatten måste skyddas.

Hormonstörande ämnen ska inte drabba människor och miljö. Tungmetaller och andra farliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Platser där barn vistas dagligen ska vara giftfria.

Miljöåtgärder kan stärka Sveriges konkurrenskraft och stimulera till jobb och företagande. Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar. Vi tror på breda lösningar och investeringar snarare än skattesänkningar för att klara de stora miljöproblemen.

Det här har vi gjort

 • en historiskt stor förstärkning av investeringarna för miljön med fördubblad miljöbudget och kraftigt höjda anslag för att skydda natur, stödja klimatinvesteringarna och minska mängden farliga kemikalier
 • satsat 400 miljoner kronor för 2021 för att stärka friluftslivet, skötseln av naturreservat, nationalparker och vandringsleder
 • För att skapa naturnära jobb i hela landet, inriktade på natur- och skogsvårdande skötsel satsar vi 180 miljoner kronor för 2021
 • breda historiska överenskommelser om klimatet, energin och livsmedelsproduktionen
 • tagit ledarrollen för klimat och miljö i EU och FN
 • Vi satsar 600 miljoner kr på fler naturreservat i syfte att skydda värdefull natur
 • Återskapandet av våtmarker bidrar till många stora positiva effekter på både klimatet och biologisk mångfald. Utöver det bidrar det till att balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet samt minska övergödningen. Därför ökar vi satsningen på att restaurera våtmarker med 350 miljoner kronor för 2021
 • Invasiva främmande arter är ett av de största globala hoten mot biologisk mångfald Därför satsar den S-ledda regeringen 50 miljoner kronor för 2021 för att stärka arbetet med bekämpning av främmande arter
 • Avfallsbrottslighet är ett växande problem både nationellt och internationellt, som kan få katastrofala följder för både människor och miljö. Det handlar till exempel om organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet, smugglingsbrott och brottslighet som är kriminaliserad enligt miljöbalken. Regeringen föreslår en satsning på 50 miljoner kronor under nästa år för att stärka arbetet vid flera myndigheter för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall

Uppdaterades senast: